Haga Norra

UPPDRAGSGIVARE Fabege
ÅR 2009-
KONTAKT
Anna Axberg Olsson
Peter Walker

Vår tids nya stadsdelar är urbana, de har ett varierat innehåll och möter behov som förändras över tid. Den moderna stadsdelen är hållbar: ur miljöhänsyn, med sociala perspektiv men också hållbar över tid. Staden växer utåt sina kanter och binder samman nya bostäder med serviceområden, kommunikationsknutpunkter och natur. I Solna byggs Haga Norra där Bilias anläggning tidigare fanns.  BAU har utarbetat och illustrerat förslag till detaljplan, utfört klimatstudier och vidareutvecklar nu projektet på uppdrag av Fabege. Ca 1 000 lägenheter, 50 000 m² verksamheter och en ny stadsdelspark ska ge området liv och aktivitet. Målet är en tilltalande och väl fungerande stadsmiljö, integrerad med sin omgivning. 

Variation och skapande i arkitektur, nya rumsliga upplevelser och oväntade möten bidrar till en spännande stadsdel. I Haga Norras kvarter 6 och 7 integreras bostäder och bilsalong. Kvarteret blir uttrycksfullt, modernt och skulpturalt med en tydlig gestalt och framför allt en egen identitet. Här blandas kontor med boende, parker och ett aktivitetstorg. Totalt skapas sex stycken bostadskvarter och två större kontorsfastigheter – samtliga med öppna bottenvåningar för att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö. Kvarter 3 är ett av områdets mest synliga kvarter och blir karaktärsskapande för den nya stadsdelen, synlig från Kolonnvägen och Frösundaleden. Här uppförs ett utpräglat objekt med specifikt egen utformning – solspiralen av fallande tak. Långa taklutningar med gröna tak i husens längdriktning ger det utmärkande utseendet, byggnadernas fasader är ljusa och lätta.  Kontorskvarteret 2, gestaltas med en rund fasad mot Frösundaleden som accentuerar dynamiken i rörelsen längs huskroppen.

Mathildatorget blir mötesplats för alla generationer och stadsparken, Wijnbladsparken, fungerar som  stadens gröna vardagsrum. Kvarteren i kärnan ger identitet av innerstad. I den nya stadsdelen återfinns den täta innerstadens fördelar i en modern, energieffektiv och klimatsmart livsmiljö. Alla bostäder får en tyst sida med de stränga bullerkraven fullt uppfyllda men kvarteret blir inte slutet. Fasaderna mot kvarterets utsida görs inbjudande, öppna, med uppglasade trapphus och entréer. Bostadstrapphusen orienteras mot de lugnare, angränsande gatorna eller nås via loftgångar på gårdssidan.