Kista Strukturplan

UPPDRAGSGIVARE Stockholms Stadsbyggnadskontor
ÅR 1999-2001
KONTAKT
Peter Walker

Förslag till aktivitets- och rumsstrukturerande insatser, med samordning av projektinsatser, för att skapa ett mer intressant och långsiktigt mer attraktivt Kista som integrerad stadsbildning.  Skissunderlag till Strukturplan för Kista arbetsområde som antogs i stadsbyggnadsnämden 2001 12 15.

Utöver strukturplanen illustrerades dokumentet Kistavisionen, som stakade ut idéer om mötesplatser och insatser för att skapa stadsliv som successivt förverkligas ännu idag – och egentligen är omvandlingen fortfarande i sin linda. Integration mellan stadsdelar, funktionellt uppdelade efter ABC-principen i 70-talets planering, var en stark drivkraft i strukturplanen. Ett öppet gatunätverk visade sig vara en av huvudpunkterna, både för integration och för att lösa flaskhalsar i trafiken. Förslag till ny bebyggelse för kontor, men även för bostäder och utbildning skulle med öppna, publikvända bottenvåningar skapa ett rikare urbant liv i Kista.