Kistagången

UPPDRAGSGIVARE Fabege, AP Fastigheter, Kista Galleria KB, Klövern
ÅR 2006-2008
KONTAKT
Peter Walker

Genom några av Kistas största fastighetsägare ombads BAU skapa ett koncept för upprustning av Kistagången mellan Kista Galleria och Helenelund. Förslaget pekar ut tre viktiga mötesplatser som kan utvecklas till stadspark och torg (Jan Stenbecks torg är nyligen omdanat, Arne Beurlings torg är på väg), nödvändigheten av en öppen trafiklösning som släpper in bilar på de gåendes villkor, samt kommersiella lokaler i bottenvåningar för att ge gatan ett stadsliv.