2020.09.09

Fler bostäder i den tredje etappen av Årstafältet

Med utgångspunkt i visionen för den nya stadsdelen och gestaltningsprogrammet för Årstafältet har BAU, med Olov Lindgren som beställare, utformat kvarter C i etapp 3. Kvarteret är ett bostadskvarter med en varierad volymsuppbyggnad från två våningar mot ”radhusgatan” i väster till åtta våningar mot nordost. Den förhöjda sockelvåningen inrymmer mer än bostäder, här finns plats för  lokaler, bostadskomplement och garage i två plan under bostadsgården. Mot gatorna ligger omväxlande bostadsentréer och lokalentréer för ett varierat rörelsemönster i gatumiljön. Bostadstyperna spänner från enrummare och små studios med entréer mot ”radhusgatan” till femrumslägenheter högre upp i huset. I gårdsnivån, med utsikt mot parken, är ett LSS-boende inplanerat.

Taklandskapet blir varierat med konventionella takytor men också med plats för odlingslådor, gemensam trädgårdsterrass, sedumtak samt solceller. Innergården utformas både för lek och utevistelse. Fasaderna kring gården är också till viss del beklädda med växtlighet. Bottenvåningarna får höga glaspartier och entrépartier med många aktiva entréer. Fasaderna på utsidan blir i rött tegel i olika murningstekniker och mot gården blir det ljus puts. Fronten mot parken ges en sockel av kalksten. Balkongerna blir asymmetriskt utformande med en tät kortsida och öppna pinnräcken och skapar på så vis ett varierat skuggspel och mönster över fasaderna.

Just nu är planförslaget ute på granskning, det sista samrådsskedet innan detaljplanen antas. Du kan läsa mer om planförslaget på stockholms stads plats för stadsutveckling: Stockholm växer

Fler nyheter
2020.10.12

Nordic Reflections – Comfort Hotel Arlanda Airport

Under Virtual Festival of Façades håller Anton Johansson, Arkitekt SAR/MSA och partner på BAU, en föreläsning om Comfort Hotel Arlanda Airport.
Anton berättar om förutsättningarna för att kunna bygga stad vid Arlanda och hur det möjliggjorde en hotellbyggnad med en reflekterande fasad direkt vid flygplatsen, en miljö som är känslig för bländning. Anton beskriver den kreativa processen med fullskaleprov och visar hur byggnaden fått sin inspiration från skiftningar i det nordiska ljuset från gryning till skymning.

Anton håller sin föreläsning den 13 oktober.

Zak World of Façades är en internationell konferensserie som i år hålls digitalt. Du registrerar dig i en virtuell plattform där huvudtalare, tekniska presentationer, paneldiskussioner och föreläsningar  om design och konstruktion pågår under fyra månader.
Mer information om konferensen hittar du här

2020.09.25

Tyck till i 3D! Stångholmsbacken ställs ut för granskning

En ny årsring av bebyggelse i mänsklig skala förstärker de befintliga kvaliteterna i området och ger nya tillägg som tidigare saknats. Som en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen – där fler bostäder, byggnader för lärande, mer närservice och mötesplatser utvecklar området med social hållbarhet i fokus – har BAU ritat en grupp bostadshus. Här kommer ett tillägg i form av en gestaltad livsmiljö som tar fäste i de goda, gröna kvaliteterna i området, binder ihop de karaktärsfulla volymerna och visar framåt. Nu ställs förslaget till detaljplan ut för sista granskning innan den antas.

I den tredimensionella modellen kan du utforska förslaget i en 3D-karta med olika vyer. Modellen visar bebyggelsens volymer och placering i förhållande till befintlig, samt storlek och utbredning på nya gator och parker. Den är en övergripande modell och kan därför upplevas ganska ”grov”. Den visar inte exakta markhöjder, utan mer på ett ungefär hur marken höjs kring de tunnlar som tas bort samt hur nya byggnader möter gator och park. https://cityplanneronline.com/stockholm/stangholmsbacken

Bild: Olof Eriksson
2020.09.04

Nytt samråd gör koppling mellan Hökarängen och Farsta aktuell

Genom ett nytt samråd har byggprojektet Samsö, som var på samråd 2013, åter blivit aktuellt. Projektet innebär att Hökarängen och Farsta byggs ihop genom en förlängning av Lingvägen. I den nya planen föreslås tre bostadshus och en förskola samt en utbyggnad av Kvickenstorpsskolan.

Den bärande idén i BAUs förslag för Borätt är att placeringen av bebyggelsen ska minimera byggnadernas fotavtryck för att säkerställa att spridningskorridorer för växter och djurliv kan behållas. Det har lett till den valda strukturen med tre högre punkthus på ett garage som tar upp höjdskillnaden mot naturmarken i väster. Tanken är att gårdarna mellan husen utformas så att gränsen till naturen blir flytande. Grönskan tillåts att rinna in mellan husen. Högre punkthus är också något som är vanligt förekommande i bebyggelsen från 1950- och 60-talet i Farsta med omnejd. Längs Lingvägen mot Hökarängen finns det flera exempel på både äldre och nyare punkthus i en 10-våningsskala (T.ex. Kv. Kryddpepparen och kv. Anisen).

För att bryta upp skalan på husvolymerna är dessa saxade, så att gavlarna framstår som slankare. Balkongerna är i huvudsak samlade till gavlarna medan långsidorna är släta med en regelbunden fönstersättning i kontrast till gavlarnas komplexare uttryck. Intrycket blir att två skivor har ställts mot varandra och dragits isär något. För att ytterligare förstärka det intrycket är den ena skivan en våning högre än den andra. En lokal i hörnet mot gatan och gång- och cykelvägen finns också. Cykelrum och cykelverkstad inryms i suterrängvåningen med ingång direkt från gatan. Fasaderna föreslås i tegel eller puts. Fasaden är i en ljust beige ton med omfattningar i vitt runt fönster och dörrar. Fönster och balkongräcken förslås att utföras i en brons- eller kopparton som ger värme åt de strama fasaderna. De låga cykelhusen mot Lingvägen utförs i tegel och binds visuellt samman med garagets synliga delar i samma material.

Gårdarna är väl solbelysta under förmiddagen, eftermiddagens sol tas tillvara vid den mest skyddade delen av gårdarna ovanpå cykelförråden mot gatan. Planteringen av gårdarna utförs så att känslan att naturens grönska förs in i gårdsmiljön, genom valet av växter och buskar.

Läs mer i tidningen Fastighetsaktien

Mer information om det pågående planarbetet hittar du hos Stockholms stad

2020.07.01

Sommarhälsning!

På bilden ser du Comfort Hotel Arlanda Airport.
BAU har på Swedavias uppdrag ritat storhotellet som rymmer drygt 500 rum och är en del av stadsutvecklingen utanför terminalerna på Arlanda. Den veckade dubbelskalfasaden är ett starkt gestaltningsgrepp som fångar ljuset över dagen och ger byggnaden en distinkt och igenkännbar karaktär. Hotellets lobby blir en öppen och levande mötesplats, det första steget i en utveckling av stadsrummet till ett aktivt torg. Hotellet som miljöcertifieras enligt BREEAM blir del av Nordic Choice koncept Comfort för fritidsresenärer och familjer. Takbaren Anorak är perfekt för planespotting.

Vi på BAU önskar er en underbar sommar!

2020.06.29

BAU klimatanalys flyttar till ACC i ett nytt strategiskt samarbete

I en linje att renodla verksamheterna flyttar BAUs grupp för Klimatanalyser nu över till ACC Glas och fasadkonsult där verksamheten får en friare form för de fördjupade analyserna.

I samband med övergången inleder BAU ett strategiskt samarbete med ACC där BAUs beställare får del av en vidare kompetens inom glas och fasad, fönster och solavskärmning där ACC är marknadsledande i Skandinavien. ACC är dessutom en självklar samarbetspart i nyprojektering så väl som ombyggnad av fastigheter där arbetet med miljöstyrning, utredningar och utbildning inom miljöområdet ingår.

Från och med den 1 augusti nås Paul Rogers på ACC. BAU fortsätter att utveckla projekt med samma självklara fokus på de breda, arkitektoniska hållbarhetsfrågorna som genomsyrar vårt arbete med stadsrum och byggnader.

Om BAU
BAU drivs av åtta delägare, alla verksamma som arkitekter i företaget. Kontorets verksamhetsområden är främst stadsutveckling, kontor, bostäder, handel, hotell, industri – nybyggnad så väl som ombyggnad och förädling.
https://bau.se/

Om ACC
ACC Glas och Fasadkonsult är Sveriges ledande glaskonsult. Vi erbjuder oberoende konsultation gällande alla typer av glasade konstruktioner.
https://www.acc-glas.se/

Kontakt:
Peter Walker, Arkitekt SAR/MSA, partner och VD, BAU

070-635 42 36

Matthias Almstedt, VD ACC Glas och Fasadkonsult

070-278 38 37

 

Relaterade länkar

2020.05.18

Dagsljus ska finnas för alla!

BAU har en avdelning för klimatanalyser, BAU Hållbarhet. Analyserna är en del av det vardagliga arbetet i BAUs projekt men avdelningen utför också externa uppdrag åt hela branschen – beställare, byggherrar och andra arkitektkontor.

Paul Rogers leder arbetet och Anton Hendrix är en av fem ingenjörer som jobbar med klimatanalyser på BAU. I en intervju lyfter de fram att lösningar för solskydd som möter kraven för energiförbrukning, solvärmelaster och dagsljuskrav kräver olika lösningar beroende på förutsättningarna.

– Med rätt solskydd kan vi både skapa en behaglig inomhusmiljö och om detta görs korrekt får vi en rimlig mängd dagsljus, säger Anton Hendrix.

Anton Hendrix menar att man behöver se vad som fungerar bäst utifrån befintlig miljö. Många gånger ser han exempel på byggprojekt där man bara upprepar samma solskydds- och dagsljuskrav för tidigare projekt men för att en bra balans mellan dagsljus och solskydd ska uppnås behöver man använda rätt solskyddsprodukter.

Du kan läsa artikeln i byggnyheter här

2020.05.19

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden har en egen dag! På BAU uppmärksammar vi dagen med föreläsningar som engagerar oss och utmanar oss att tänka på den biologiska mångfalden i urbana miljöer.

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Det anordnas en mängd olika aktiviteter kopplade till biologisk mångfald runt den här dagen, några online och andra utomhus. Här kan du läsa mer om vad Sverige gör för att lyfta frågan under den särskilda dagen: Karta med aktiviteter under Biologiska mångfaldens dag

2020.05.15

Från trafikled till levande stadsgata!

Detaljplanen för Solna centrum är godkänd! Nya bostadskvarter med 400 lägenheter ska byggas ovanpå parkeringsdäcket vid Solna centrum. Bebyggelsen kommer att bilda en ny stadsfront mot Solnavägen, som omvandlas till en tät och levande stadsgata. Samtidigt ger projektet ett bidrag till stadens medfinansiering av ny tunnelbana genom Solna.

– De nya kvarteren med 400 nya bostäder ger Solna centrum en tydligare stadskärna. Projektet bidrar samtidigt till Solnavägens förvandling från trafikled till en tät och levande stadsgata, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

BAU har för Besqab och  URW tagit fram ett förslag som möjliggör bostadshus, grupperade i fyra kvarter med sammanhållen men varierande gestaltning i klassisk innerstadsstil. Kvarteren kommer att bilda en ny stadsfront mot Solnavägen – från Frösundaleden till Centralvägen. De nya bostadskvarteren kommer att stärka områdets roll som stadsmässigt centrum och ska samtidigt ge Solnavägen karaktären av stadsgata, kantad av bostadshus och tydligare fokus på gång, cykel och busstrafik.

Du kan läsa mer om hur Solnavägen blir en stadsgata i pressen och se BAUs projekt  här:

Kvarteret Banken

Via TT

Byggnyheter

2020.04.29

Småskaligt och ekologiskt hållbart – markanvisningsvinst i Nyköping!

I kvarteret Fågelsången har BAU tillsammans med byggherren skapat ett småskaligt och ekologiskt hållbart boende. Husen kommer att byggas med volymelement och innehåller yteffektiva lägenheter. Ambitionen är att människor ska kunna bo kvar inom kvarteret, även när behoven med tiden förändras.

Arkitekturen ska befinna sig i framkant oavsett prisklass och byggnaderna är utformade för långsiktig hållbarhet där ett livscykel- och kretsloppsperspektiv varit styrande vid valet av material, byggteknik och byggprocess.

Konceptet har utvecklats i nära samarbete med byggherren och genomförts två gånger tidigare: i Terrasshusen i Knivsta 2018 och Cederhusen i Haninge som hösten 2019 belönades med kommunens Arkitekturpris.

I kvarteret Fågelsången får vi hållbarhet i vardagen – ekonomisk, social och miljömässig – för ett Nyköping som utvecklas.

2020.04.14

Tomteboda: Unik arkitektur och skyhöga ambitioner

Då, sin tids mest moderna postterminal. Nu, en arbetsmiljö i världsklass där myndigheter, skolor och företag jobbar sida vid sida.

Vad gör man med en drygt 100 000 kvadratmeter stor byggnad, specialdesignad för posthantering, som plötsligt står tom?
Ser till möjligheterna och skapar något nytt.
– När Tomteboda uppfördes 1983 var miljön för de anställda i fokus. Ambitionen var att skapa världens bästa arbetsplats. Det är ett arv som vi förvaltat. Vi har genomfört omfattande renoveringar på insidan
för att möta dagens och framtidens hyresgäster, samtidigt som vi bevarat den fantastiska utsidan, berättar Morten Wettergreen, Head of Asset Management på Obligo Real Estate i Sverige som är ansvarig för den övergripande utvecklingen av Tomteboda.

Moderniseringsarbetet som pågått under flera år är i det närmaste klart. Husets speciella egenskaper och rumsliga volymer har tagits tillvara för att skapa hyresgästanpassningar i unika miljöer. Stort fokus har lagts på service. Här finns bland annat ett stort cykelgarage med flera servicestationer och laddboxar för elcyklar. Ett toppmodernt gym med tillhörande yogastudio har precis färdigställts exklusivt för hyresgästerna. I huset finns även ett garage med cirka 350 parkeringsplatser samt ett modernt kafé och restaurang. Merparten av de nya hyresgästerna flyttade in under 2019, fler är på väg 2020 och 2021:
– Det är få byggnader som har Tomtebodas potential. Huset är gjort för att tåla förändringar över tid. Här finns en fantastisk generositet och flexibilitet, säger Anna Axberg Olsson från BAU som varit ansvarig arkitekt för förändringen av Tomteboda.

Se berättelsen om fastighetens omvandling på tomteboda.se

2020.04.02

Hangar 5 är startskottet för Brommastaden

Vy över kvarter i Bromma, Hangar %

I ett område som spänner mellan Bromma flygplats, Riksby och Ulvsunda utvecklas industriområde och handelsplats till en levande och attraktiv stadsdel med en stark identitet. Här ska 3.000 bostäder och 150.000–200.000 kvm lokaler skapa en varierad stadsmiljö.  Arbetet går under namnet Brommastaden.

NCC inleder arbetet med de fyra byggnader mellan Bromma Blocks och Ulvsundavägen som bildar Hangar 5. Redan nästa år öppnar Tvärbanans nya Kistagren, en kollektivtrafiksatsning som genom området förbinder Johannesfred med Helenelund via två nya stationer vid handels- och flygplatsen. Hangar 5 banar väg för ett nytt stadsdelscentrum på ett strategiskt läge i Stockholm, med ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för hållbar och varierad stadsbyggnad.  I  Hangar 5  får  Bromma Stadsdelsförvaltning sina nya lokaler tillsammans med kontor, handel, service, gym, restaurang och hotell.

Läs mer om Brommastaden här:
Länk i Fastighetsvärlden
Artikel i Byggvärlden

BAU har arbetat med Hangar 5 från programhandling till genomförande. På plats kan vi följa hur de fyra husvolymerna tar form och gårdar och utblickar mellanhusen kan upplevas.  Under projektets gång har vi även tillsammans med Stockholms stad arbetat fram underlag till ny detaljplan som ytterligare befäster ambitionerna och långsiktigheten för stadsdelen.  Granskningsskede pågår fram till 21 April.

Planärendet i Bygg- och plantjänsten, Stockholms stadsbyggnadskontor

Mer information och bilder om projektet hittar du här:
Hangar 5

 

 

2020.02.07

Comfort Hotel Arlanda Airport!

Bekvämt bredvid flygplatsterminalerna och SkyCity, med utsikt över flygledartornet och med takbar för perfekt plane spotting: Petter Stordalen inviger sitt nya Nordic Choice Hotel och Arlanda får ett nytt storhotell – Nordens största.

BAU har på Swedavias uppdrag ritat byggnaden som rymmer 503 rum. Den veckade dubbelskalfasaden är ett starkt gestaltningsgrepp som fångar ljuset och tillåter effektljus över fasaden även när rummen är släckta, den lägre huskroppen har en sluten betongfasad som ger en urban gest mot grannbyggnaden och gaturummet. Hotellets lobby blir en öppen och levande mötesplats, det första steget i en utveckling av stadsrummet till ett aktivt torg. Hotellet som miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good blir del av konceptet Comfort för fritidsresenärer och familjer.

Fakta om Comfort Hotel Arlanda Airport

Ett av Nordens största flygplatshotell: 503 rum, rooftop bar, lounge och gym
​Beställare: Swedavia
Byggherre: Swedavia
Arkitekt: BAU
Entreprenör: Skanska
Operatör: Nordic Choice Hotels/Comfort Hotels

Foto: Jason Strong
2019.12.31

Gott nytt år 2020!

Vi tackar vänner – kollegor, beställare och underleverantörer – för ett fantastiskt år 2019 och ser fram emot att ses igen för ännu fler roliga, utmanande och stimulerande projekt.

2019.12.20

God jul önskar vännerna på BAU!

2019.12.18

Spadtag för Kungsbacka Sporthall

Idag gläds vi åt första spadtag för Kungsbacka Sporthall som BAU gestaltat och ritat åt Nystad. Grattis också till Serneke som vann uppdraget att utföra entreprenaden!

Norra Halland skriver om spadtaget: https://norrahalland.se/bygget-av-idrottshallar-igang/

Det nya tillskottet i Kungsbacka sportcenter andas enkelhet i volym och material. De två nya idrottshallarna avtecknar sig som två större, ganska slutna volymer sammanlänkande av en
glasad mittkropp med delade utrymmen som entré, omklädning och café vid evenemang.

Vill du läsa mer om Kungsbacka Sporthall finns projektet beskrivet här. https://bau.se/case/kungsbacka-idrottshall-2/