Barkarbystaden, kv 7 & 9

ÅR
2021
UPPDRAGSGIVARE
Åke Sundvall
ADRESS
Barkarby
PROJEKTSTATUS
Pågående

I Barkarbystaden i Järfälla kommun arbetar BAU med att utveckla Kv7 och 9 åt Åke Sundvall. Kvarteren har potential att bli en stadskärna som sjuder av liv och förgyller livskvaliteten för Barkarbystadens invånare med fina miljöer, högklassig arkitektur och ett både rikt, spännande och nyttigt utbud. Här finns platsen som kan bli stadens mest omtyckta område i hjärtat av Barkarbystaden.

I Barkarbystadens kvarter 7 och 9 kan vi skapa en stadsdelskärna som blir ett visuellt riktmärke, en destinationspunkt och en drivkraft åt det stadsmässiga livet. Genom att låta två kvarter samverka som ett projekt i ett sammanhållet program förstärks förutsättningarna för stadsutveckling i ett större perspektiv. Med ett innehåll som är flexibelt, välorienterat, har goda måttförutsättningar men också har bra skyltlägen i en genomarbetad struktur kan platsen fortsätta att utvecklas över tid. Vår ambition är att skapa möjligheter för ett centrum som upplevs aktuellt, trivsamt och tryggt.

Arkitektonisk gestaltning

Kvarter 9 med ett läge på en tunnelbanestation och i blickfång längs flera stråk i Barkarbystaden är stadskärnans självklara mittpunkt. Kvarteret har potential att ge stadsdelen ett visuellt riktmärke på håll, och blir en given mötesplats med kommersiellt och publikt innehåll, vilket ska synas uttrycksfullt i närmiljön. Gågator och små torg runt kvarterets sockel ger möjlighet till intima miljöer i mänsklig skala trots byggnadernas höjd, och kräver att kvarterets bottenvåning bidrar till mötet mellan innehåll, omgivning och stadens innevånare. Kvarter 9 utformas därför med en arkitektonisk gestaltning som tillåter två uttryck: det grafiskt starka i höjd och volym som upplevs på avstånd och den förstärkta publika karaktären med sockelvåningar som tydligt relaterar till miljön i närskalan.

Kraften i en nod

Tunnelbaneingången, belägen i kvarter 9, nyttjas för driva flöden av förbipasserande människor och ger bra förutsättningar för handel och service som närköp, pressbyrå, bageri, delikatessaffär osv. De koncentreras med fördel mot huvudgatan kring tunnelbanans ingång där de största flödena av människor kan förväntas. För att säkerställa en levande bottenvåning, tillgänglig åt alla håll, förläggs restauranger och caféer till stråket mellan kvarter 7 och 9 och gavlar i kvarter 9. Det här är platser lämpliga för verksamheter med starka koncept och för att nå riktig framgång är funktionerna beroende av en trivsam närmiljö och av att samlas i ett kluster. Med rätt strategi kan Barkarby restauranggränd skapas på sikt – en destination i stadsdelen där även gaturummet skulle kunna ges en miljömässig särprägel.

Dygnsrytm och service

All kommersiell verksamhet och i synnerhet restauranger är beroende av dagbefolkning, tex från arbetsplatser. Kvarter 9, som är lite större, lämpar sig väl för ett samlat vård- och hälsokoncept i form av läkarhus med vårdcentral, tandläkare, specialistbehandling och friskvård. Konceptet inryms i de två övre sockelvåningarna där de olika aktörerna delar på en gemensam entré och reception samt andra stödjande funktioner.

Variation i boendeformer

I stadsdelens kärna finns goda förutsättningar att rymma fina bostäder och även möjligheter att forma dem efter behov, exempelvis för pigga äldre, en målgrupp som ännu inte riktigt hittat till Barkarbystaden. Kv 7 består av blandade storlekar 1 till 5 rok och Kv 9 består av övervägande mindre lägenheter men har även det 1 till 5 rok. Bostäderna i Kv 7 planeras att upplåtas som bostadsrätter och bostäderna i Kv 9 planeras att upplåtas som hyresrätter samt ägar- och/eller bostadsrätter.

Samverkan och långsiktighet

Ett viktigt ledord i utvecklingen av en stadskärna som är hållbart över tid är resiliens – den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta utvecklas. Samtida tankar om vår byggda miljö och nutida tolkning av behov måste tillåta en omställning för många möjliga scenarion. Tid är en faktor i stadsutveckling. Centrumkvarterets läge kommer att vara starkt och attraktivt och med rätt struktur i arkitekturen medger det även en utveckling över tid.