Fisksätra Multihall

ÅR
2022–
UPPDRAGSGIVARE
In3prenör/Nacka kommun
ADRESS
Nacka
PROJEKTSTATUS
Pågående

Nacka satsar stort på sport och fritidsaktiveter för barn. I Fisksätra rustas sporthallen vid Hamnvägen upp och utökas med två ytterligare hallar för basket och friidrott samt med gruppträningsrum för kampsport, styrketräning och dans. Nya Fisksätra Multihall planeras i samråd med kommunens ungdomar genom aktiviteter på fritidsgården som också ska flytta in när hallen står klar. Projektet genomförs av Nacka kommun och In3prenör tillsammans med BAU som arkitekter.

Anläggningen får en distinkt karaktär där mörkt och ljust tegel markerar skillnad mellan hallvolymerna som i sin tur länkas med en tydlig entré i trä och glas. Formspråket gör att byggnaden öppnar sig mot stadsdelens öppna rum på ett sätt som är karaktäristiskt för offentliga byggnader samtidigt som de vinklade volymerna anpassar sig till skärgårdslandskapet. Stadsutvecklingen i Fisksätra fokuserar på attraktiva rum, rekreationsytor och nerskalade gatumiljöer. Den nya tillfälliga byggnaden för Folkets Hus inledde den transformation av stadskärnan som också leder till förändringar i centrum och mer varierade bostadsalternativ längs Fisksätravägen. Multihallen har fokus på ungdom och idrott, med nära koppling till Fisksätra IP, naturen och vattnet.

Syftet är att skapa en miljö där barn och ungdomar vill vara, känna sig trygga i och trivas. Samlokalisering med fritidsgård ger ytterligare möjligheter för byggnaden att bli en samlingsplats för mängd olika aktiviteter, föreningar och idrott.

Materialen som konstruktivt bär i de nya byggnadsdelarna är synliga så mycket som möjligt i interiör, utan ytbehandling eller inklädnad. Synlig trästomme i baskethall och i centrala rummet ger byggnadens interiör en behaglig miljö, god akustik och hållbarhet. Betong i bottenplatta slipas till färdig yta i allmänna utrymmen mellan hallarna och i omklädningsrum. Golvvärme i huvudentrén, omklädning och duschar.
Installationer och elrännor planeras att vara synliga och galvaniserade/omålade i hallar och det centrala rummet. Ljudabsorbenter monterade dikt undersida av bjälklag (i ytor där de inte är integrerade) ovan installationer. Träull med ovanliggande mineralull eller stenull. Omfattning nedpendlat undertak minimeras. Fasta gipstak i våtutrymmen.

Hallarna är relativt slutna så viktigt att mindre utrymmen i fasad mellan hallar tar vara på inblick/utblick/kontakt med omgivning. Bra också med glasade delar mellan hallar och det centrala rummet för att öka kontakt, utbyte och trygghet. Dessa glaspartier förses med rullgardiner på insida hall som styrs från hall när insyn ej är önskad. Hallarnas fönstersättning ska undvika direkt solinstrålning i möjligast mån samtidigt som man från hallarna ska erbjudas viss utblick, orienteringsbarhet och kontakt med omgivning. Ljusinsläpp i tak ska placeras så att det förstärker det centrala rummets utomhuskänsla med släpljus på omgivande volymers fasader och ovanför bjälklagsöppningar. I planlösningen ska dolda ytor och vrår undvikas. En lång visuell axel längs friidrottshallen ökar orienterbarhet och trygghet. Yttertakens fall utförs med i huvudsak enkelriktade fall mot takfot för att undvika invändig avvattning. Möjlighet för montage av solceller ska utredas. Varje hall samt centralt rum har en egen identitet i material och färgsättning.

Friidrott 13×73 (Hall F)

Bärande vägg av sandwich-element med utvändig yta av ljust tegel. Mellanbjälklag betong HDF krävs för laster och ljudreduktion.
Spännvidd 13m med fribärande yttertakskonstruktion lättelement 500mm. Pulpettak med lågpunkt mot berg. Ljus rymd, högt sittande fönster som ger höjd och ljust innertak, himmelsljus. Ljus färgsättning. Slät insida yttervägg.

Baskethall 18×28 (Hall B)

Limträpelare synliga i hall, utrustning och akustikpanel emellan. Golv av parkett som är särskilt lämpat för basket samt rullstolssporter förstärker denna halls träkänsla. Spännvidd 18m, solid balk i limträ bygghöjd ca 1,2m, cc 4,8m. Lättelement 500mm. Pulpettak med lågpunkt vid fasad längs gång och cykelbana.
Utblickar som ger kontakt med ekbacke och skog, samt skateyta utanför.
Utvändig fasad av träspån och träpanel för nedbrytning av skala och skuggverkan.

Retro (Hall A)

Renovering av ytskikt och teknik i befintlig hall, där både färgsättning och material blickar till byggnadens ursprung med nutida tillägg både kring utrustning och funktion. I samband med utbyggnadsprojektet ska den befintliga hallen kompletteras avseende värmeisolering i takkonstruktion.

Street yta, byggnadens centrala rum

De tre omgivande hallarna/volymerna är närvarande i det gemensamma rummet med olika uttryck. Mellanbjälklaget känns nästan inställt mellan hallarna med synlig uppbyggnad. Trappa i massivträ och hisschakt i prefabricerat betong som tongivande element i stora rummet. Rummet ska kunna användas för en mängd olika aktiviteter där spontanidrott för Fisksätras barn och ungdomar är det primära. Vid den stora väggen mot hall A ska det finnas plats för en mindre scen, tillfälliga uppträdanden och samling. Ett arbete med ambition att i samverkan med ungdomar i Fisksätra gestalta den större väggen har inletts. Robusta material och geometrier som ger plats för både aktivitet och paus.