Forum kvarteret

ÅR
2016–2019
UPPDRAGSGIVARE
Atrium Ljungberg
ADRESS
Forumkvarteret, Uppsala
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

I samband med att en större hyresgäst skulle lämna Forumgallerian öppnades möjlighet till ett större omtag av hur Gallerian var utformad både med hänsyn till publika stråk, verksamhet i olika delar och gallerians kommersiella profil. Projektets mål var att ge hela kvarteret en ny gemensam identitet där handel, service, restauranger, kontor och bostäder blandas. Uppdraget har genomförts som ett samarbete mellan BAU och Stina Stjärnström Stockholm AB.

Det centrala i att stärka gallerians identitet var att förstärka kvarterets diagonala stråk som hade sitt ursprung från 50-talet. Genom att t.ex. avlägsna rulltrappor som låg centralt i stråket kunde butikernas fronter flyttas fram med ökad synlighet och ökad uthyrbar yta som positiva effekter.

Nya butiksfronter

En stor del av befintliga hyresgästerna fick möjlighet att byta lokal till vad som var bättre anpassat till deras aktuella behov vilket också innebar att nya hyresgäster kunde tillkomma. Detta innebar också att majoriteten av butiksfronter förnyades i enlighet med manualen. Butiker som har ej har entréer mot stråket har i stället egna entréer mot omgivande lokalgator som gestaltas i samklang med ursprungsbyggnaderna från sekelskifte och 50-tal.

Förstärkt huvudstråk

Den kommersiella lösningen var att ta fasta på och stärka det publika huvudstråk med högt besöksflöde som fanns i kvarteret. Genom att stänga en sidopassage och tydligt lyfta de kvarvarande entréerna fick handeln en tydligare identitet i stadsbilden. Huvudstråket stärktes kommersiellt ytterligare med de förändringarna i butiksmix och deras fronter. Genom att skapa entréer till ovanliggande kontorslokaler genom gallerian stärktes personflödet ytterligare.

De omdanade byggnaderna återinvigdes med namnbytet till Forumkvarteret med en stor folkfest under maj 2019. Stråket genom huset har fått en ny gestalt med hög kvalitet på både gallerians ytskikt och butikernas utformning. Kvarteret i sin helhet är en stark aktör i Uppsalas historiska stadskärna.

Fotograf: Tove Falk Olsson