Gränby

ÅR
2019
UPPDRAGSGIVARE
Atrium Ljungberg
ADRESS
Gränby Centrum, Uppsala
PROJEKTSTATUS
Tävling

Efter inbjudan av Atrium Ljungberg att delta i parallellt uppdrag i Uppsala för hur Gränby Centrum möter Östra Sala backe har BAU presenterat ett förslag som överbryggar stadsdelarnas kontrasterande karaktär och ger startskott till en större omdaning.

Genom att lägga en byggnadsvolym för kultur och utbildning på den befintliga busstationen skapas en funktion med mycket god tillgänglighet för allmänheten ovan kollektivtrafikknutpunkten, gränsande till handelsplatsen. Från busstorget kan man ta sig upp till våning 1, antingen via trappa utomhus eller via rulltrappa som man når från markplan, här finns publika funktioner som bibliotek/ studieplatser, café med mera och våningar ovanför kan innehålla fler funktioner som hör till utbildning/ kultur, eller bli kontor för en eller flera hyresgäster.

Blandstad med flera funktioner

På entréplatsens motsatta sida föreslås kontor med handel och restaurang i en aktiv bottenvåning från vilken man också når ett ljust cykelgarage som servar området. Kvarteret delas upp i flera volymer, två delar blir kontor med handel/service och restaurang i bottenvåningen och ett bostadskvarter placeras på den västra delen av tomten och får en mer skyddad bostadsgård. Mitt i kvarteret bildas ett torg som kan fyllas med uteserveringar som komplement till handel och service. De bilanpassade ytorna ställs om för att prioritera gående och cyklande. Utomhusmiljöer skapas som är trevliga att vistas i. Genom att förlägga parkering i garage tillgängliggörs yta för andra ändamål men skapas också kopplingar till handelsplatsens befintliga garage, vilket går att utveckla i senare skede.

Platsens förutsättningar

Förutsättningen för tävlingsområdet är att en tidigare kraftledningsgata givit plats för bostadskvarter (Östra Sala backe) i en sträckning som inkluderar köpcentrumen i Gränby och Boländerna. För det område som varit aktuellt i det parallella uppdraget gäller att ta hänsyn till riksintressen som siktlinjen till domkyrkan, ett gravfält och odlingsmark men också att behålla den nyinvigda bussterminalen på samma plats. Idag finns en rondell vid den tidigare infartsleden till Uppsala som även fortsättningsvis blir entré till stadskvarteren. Entréplatsen markeras i förslaget av byggnader i den höjd som är tillåten i Uppsala, 45 meter, men också av en pålrad. I Gamla Uppsala hittades 2013 ett arkeologiskt fynd i form av kilometerlånga ”pålrader”, spikraka rader av omkring 8 meter höga träpålar. Vad dessa markerade vet man inte riktigt ännu, det kan ha varit en processionsväg eller rituell avgränsning. Gränby/Östra Sala Backe är en fysisk gräns för var staden börjar eller slutar. För att skapa en övertoning mellan stad och landsbygd återskapas pålraden som en entré in i staden, men i modern tappning. Pålarna sitter med samma avstånd som de i fornlämningarna, men har ersatts med träd, belysning eller skyltning – en helt modern allé med förhistorisk koppling.