Hangar 5

ÅR
2018–
UPPDRAGSGIVARE
NCC
ADRESS
Kv. Trafikflyget, Bromma
PROJEKTSTATUS
Pågående

Hangar 5, kvarteret Trafikflyget 8, med fyra nya byggnadsvolymer som rymmer kontor, handel och hotell är startskottet för en stadsutveckling som tydligt förändrar området runt Bromma Flygfält och Ulvsunda industriområde till att bli en attraktiv stadsdel mellan knutpunkterna Brommaplan och Sundbybergs Centrum. Förstärkt kollektivtrafik med en ny tvärbanelinje, förändrade förutsättningar för verksamhetsområdet och en satsning på kommersiella och offentliga funktioner ger utvecklingspotential till attraktiv blandstad.

Kvarteret kompletterar den befintliga och planerade handelsverksamheten mycket väl, tillsammans blir det ett slagkraftigt kluster som kan sätta kursen för områdets fortsatta utveckling. Tvärbanestationen blir naturligt kvarterets viktigaste våningsplan, här har man förutom kontakten med kollektivtrafiken också kopplingen över spåren till utbyggnaden av handeln i Bromma Blocks. Här finns samtliga huvudentréer till kontor och hotell, här finns också entrén till en stor dagligvarubutik belägen i våningen under i direkt anslutning till hållplatsen.

Stad mellan husen

BAU har givit plats mellan husen för torg och grönska. Här skapas viktiga beståndsdelar för staden: arbetsplatser, mötesplatser och service. Genom att tillföra kontorslokaler och hotell till handelsområdet stärks områdets mix av innevånare och besökare, det skapas en ökad närvaro på vardagar och rörelse under dygnets alla timmar. Genom att öppna passager genom kvarteret skapas en inkluderande och välkomnande stadsdel med nya flöden för fotgängare och cyklister. Samtidigt borgar det för en hållbar stadsutveckling där man vid en utbyggnad på en nedlagd flygplats redan har ett etablerat stråk att koppla vidare på.

Byggnaderna

De enskilda huskropparna i kvarteret bildar tillsammans delar i en stad, med öppna entrévåningar till service och handel och tydliga entréer till olika funktioner. Den enskilda byggnaden har en egen identitet för orienterbarhet och för att ge tillhörighet. Kontorshusen ska i sina fasader andas allvar, med hög kvalité i material och arkitektonisk omsorg i detaljutförande, med en elegant representativitet. Varje byggnads gestaltning domineras av materialen – var för sig utförda i glas, mörkt tegel och värmebehandlat trä, slipad betong eller anodiserad aluminium. De skiftande fasaduttrycken bidrar till att känslan av storkvarter bryts upp

Gårdarna

Intill och mellan husen ska man mötas i en mänsklig skala. Gårdsrummen får i likhet med husen en individuell utformning som ger sinnesintryck för den som passerar, vackra utblickar från omkringliggande byggnader och plats för både paus och arbete ute när vädret tillåter. Då närhet till både flygplats och Ulvsundavägen ger bullerproblematik läggs fokus på akustiken i uterummen och t.ex. vatten‐ och eller doftinstallationer kan ge oväntade upplevelser. Utomhusmiljöer planeras med hårdgjorda ytor i marktegel mellan låga planteringar av perenner, marktäckare och buskar. Utomhusrum med pergola av olika storlekar skapar plats för paus och mänsklig interaktion.

Foto: Anders Bobert samt NCC