Mässan

ÅR
2018
UPPDRAGSGIVARE
HSB
ADRESS
Sollentuna
PROJEKTSTATUS
Skiss
TÄVLING
Markanvisningstävling
KONTAKT

Ett riktmärke och förstärkta kopplingar – i ett förslag till förtätning presenterat i en markanvisningstävling för HSB har BAU skapat ett nytt stadskvarter i det tidigare mässområdet i Sollentuna. Det nya kvarteret skapar en ny entré till Tureberg via Malmvägen och fungerar samtidigt som landmärke vid infarten till centrala Sollentuna.

Entré och riktmärke

Ett bostadstorn markerar platsen och är synligt från tåg och bil. Höghusets gestaltning söker på håll skapa ett tydligt och distinkt tillskott i Sollentunas silhuett. Höghusets generösa våningshöjd (3,5 m från golv till golv vid normalplanet) gör att det ytterligare sträcker på sig i relation till den omgivande bebyggelsen.
Höghusets balkonger växer ut i husets nedre hälft och bildar på så sätt en midja som knyter an till den horisont som tecknas av taken på byggnaderna i de kringliggande kvarteren. Mot de nedersta två våningarna drar sig balkongerna tillbaka igen och byggnaden smalnar av mot sockeln.

Kvarterets variation i volym och fasader

Bostadskvarteren har utformats för att tydliggöra och förstärka kopplingen mellan entrétorget och gårdsrum genom sikt, rörelse och användande. Gestaltningen skapar variation och detaljrikedom i byggnadsdelarnas utformning, samtidigt som en lugn och sammanhållen estetisk komposition binder kvarteret ihop. Kvarterets huvudsakliga volymer varieras genom vertikala volymer och delas därigenom in i sju mindre kroppar (inräknat höghuset) som i sin tur utgör grundrytmen för variation i fasad och gestaltning. Gården ges svepande balkongband som tillåts att följa med ut mot gatan vid öppningarna och kontrasteras av artikulerade fasader vid kvarterets hörn. De tecknar sig stadsmässigt med stående fönster och små balkonger samt lokaler i gatuplanet.

Lägenheterna är jämt fördelade mellan mindre och större vilket ökar möjligheten för möten mellan människor i olika åldrar och livssituationer. De mindre lägenheterna placeras företrädesvis mot gården medans de större i största möjliga mån görs genomgående eller placeras vid hörn.

Stadsrum och grönytor

Kvarteret ligger ett stenkast från Fågelsångsparken i söder och en kort promenad från Malmparken i norr. De binds samman av Malmvägen och Turebergsledens trädalléer. I mötet mellan Malmvägen och Turebergsleden skapar entrétorget områdets nya mötesplats. Det är en tydligt urban miljö på gränsen mellan stad och park. I kvarteret planeras även en förskola. Förskolan uppmanar till lek och lärande, med lekfulla former och miljöer utformade på barnens premisser. I fasad tecknar sig förskolan med fritt placerade fönster i en vägg klädd med grönskimrande keramiska plattor som sveper under både den horisontella och den vertikala delen av sexvåningshuset i öst och vidare ut för att möta höghusets sockel i söder. Lekgården blir till ett centralt rum i förskolan och förskolan till en viktig del av kvarterets sociala rum.