Polaris 8

ÅR
2019–2023
UPPDRAGSGIVARE
Diös för planskede/HSB och NCC för bygglovsskede
ADRESS
Skellefteå
PROJEKTSTATUS
Pågående

I ett uppdrag för Diös/HSB har BAU ritat ett nytt bostadskvarter med högre bebyggelse och verksamheter i kvarteret bredvid kulturhuset Sara. Med bibehållen takfotshöjd i relation till omgivande gator har två högre byggnadskroppar skjutits in mot kvarterets mitt. Med bebyggelsen i kv. Polaris får den växande staden ett tillskott med ca 150 lägenheter i centralt läge varav 95 för HSB.

I Skellefteå har den höga inflyttningen till kommunen, bland annat genom utbyggnaden för Northvolt, skapat ett behov av fler bostäder. Kommunen har en vision som lyder: ”Skellefteå – en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030”. För att möta tillväxten på ett hållbart sätt har en strategi för varierad bebyggelse inkluderat högre byggnader i stadens kärna; livsmiljöer som är trygga, tilltalande och tillgängliga. Området norr om Kanalgatan är utsett som stadsutvecklingsområde för förtätning med byggnader över 10 våningar, med undantaget att den södra delen av fastigheten ska få en byggnadsskala som bättre överensstämmer med den traditionella i staden. I det projekt BAU utvecklat för Diös/HSB har därför takfotshöjden mot gatan blivit lägre, fyra våningar, medan de högre byggnadskropparna skjutits in mot kvarterets mitt.

Platsen

Kvarteret Polaris är beläget öster om Sara kulturhus, i ett område med förhållandevis sentida bebyggelse i huvudsak av centrumkaraktär. Polaris 8 ligger i direkt anslutning till Sara kulturhus östra sida, vilket är kulturhusets minst publika sida med funktioner som inlastning och personalentré. Kulturhuset är en magnet för upplevelser och möten, som kommer att ”leva” alla dygnets timmar och alla dagar om året. Kvarteret har ett unikt läge i centrum med dess utbud av restauranger, caféer, banker, resebyråer, butiker och övrigt kommersiellt utbud. I kvarterets sydvästra hörn ligger det gamla posthuset från 1950-talet, en kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Att kvarteret Polaris 8 ska utformas för en växande befolkning och för stadsutveckling på lång sikt stämmer väl med kommunens program som ”Ett Skellefteå för alla” Full tillgänglighet säkerställs och utformning och gestaltning har särskilt beaktat att entréer, angöring och alla viktiga funktioner för byggnaden uppfyller alla krav. Parkeringen förläggs till ett tvåvåningsgarage mitt i kvarteret.

Gestaltning

Gestaltningen mot gatan förstärker kvarterets form i den befintliga stadsväven och anknyter till omgivningen. För att skapa en buffert mellan kulturhuset och bostäderna formas det ett litet indraget torg mot Torgatan som ges en medveten gestaltning med stensatta ytor och grönska i form av häckar och prydnadsträd. Fasaderna mot gatan utformas i ett mörkrött slaget tegel, vilket anknyter till det gamla Posthuset och ges en detaljering där balkongerna, som loggior, inordnas i byggnadskroppen utan att kraga över gatumark. Högdelarna utformas i en ljusare tegelgestaltning och verkar på avstånd och i siktlinjer som landmärken men utan att uppfattas i gaturummet. De båda högdelarna binds samman av en upphöjd bostadsgård som döljer garage men också med ett planteringsbart bjälklag bildar ett gemensamt gårdsrum för lek och utevistelse för de boende.