Reningsverk Västerås

ÅR
2017–
UPPDRAGSGIVARE
Mälarenergi
ADRESS
Västerås
PROJEKTSTATUS
Skiss
KONTAKT

Funktionerna i reningsverket, hanterade i öppna processer, behöver ges en yttre utformning som gör att de kan förenas med stadsmiljön i det växande Västerås. BAUs förslag innefattar därför överbyggnad av samtliga befintliga bassänger samt två nya byggnader längs med Verksgatan respektive mot vattnet. Förslaget inrymmer även en tredje byggnad i en senare eventuell framtida utbyggnadsetapp. Behoven har skapat möjligheter att förvandla reningsverket från något ”besvärande” till en central och viktig funktion i samhällets miljöarbete, en verksamhet som är läsbar och ”lärande”. Ett reningsverk i staden!

 Reningsverket i Västerås ligger, som i många städer, centralt placerat mellan stadskärnan och vattnet, i detta fall Mälaren. När staden successivt växer och industrierna flyttas utåt förändras området från industrilandskap till värdefull, exploateringsbar mark. I och med att järnvägen överbryggas blir det platta kustlandskapet än mer tillgängligt och attraktivt. Reningsverket är inte lika lätt att flytta, snarare växer dess betydelse i framtiden i och med att stadens befolkning också växer.

Genom  gestaltningsgrepp för de stora volymerna kan hallarna göras estetiskt tilltalande, ha en positiv inverkan på miljön och tjäna ett pedagogiskt syfte genom att visa upp framtidens hållbarhetstänkande i en byggd miljö. Den markreserv som finns för framtida expansion av verket föreslår vi utformat som en park med planteringar och paviljonger samt ytor för utflykter och rekreation, en utformning som kopplar till områdets nyanlagda kustpark.

De stora volymerna behöver arkitektonisk variation för att inte bli allt för dominerande men fasaderna kan även få integrerade funktioner som påverkar närmiljön på ett spännande sätt. I en variationsrik men sammanhållen gestaltning byggs det framtida reningsverket på ett strukturerat och rationellt sätt. En jordnära färgsättning knyter an till områdets äldre tegelbebyggelse. Vårt förslag till omdaning av reningsverket visar på hög medvetenhet i materialvalen där infogandet av små platser och pedagogiska grepp ger anläggningen en taktilitet och mänsklig skala som klarar mötet med den växande staden och de nya förväntningarna.