Sjösavägen

ÅR
2022–
UPPDRAGSGIVARE
Bergsundet
ADRESS
Sjösavägen
PROJEKTSTATUS
Planskede

Bebyggelsen kring Sjösavägen förekommer i varierande skala och relaterar till sin omgivning på olika sätt. I ett förtätningsförlag för beställaren Bergsundet definierar BAU om gaturummet till en mer levande lokalgata med ett nytt punkthus och ett lamellhus med entré mot gatan, en stadsmässig kvalitet som området tidigare saknat.

Bebyggelsen runt Sjösavägen är del av en större struktur av lameller och punkthus i ett grönt stråk som slingrar sig från Sjösavägen genom Högdalens centrum. Huskropparna är placerade i den befintliga topografin där husen närmast Sjösavägen är tillbakadragna. I tre kvarter förtätas området med nya byggnader som väl knyter an till den befintliga planstrukturen samtidigt som nya kvaliteter tillförs. BAU har uppdraget i Kvarter 1 och Kvarter 3.

Kvarter 1 – punkthuset

Det nya huset i kvarter 1, ett punkthus, syftar till att knyta an till och bygga vidare på den övergripande relationen mellan de höga husen i Högdalen. Kvarteret rymmer 58 lägenheter i storlekarna 1 RK till 4 RK. Den nya huskroppen kopplar till två marknivåer. Den övre, där husets huvudentré ligger, ansluter till Sjösavägen och den nedre ansluter till gång- och cykelvägen som leder under Sjösavägen genom en gångtunnel. Fokus i gestaltningen har legat på att levandegöra bottenvåningen som vetter mot allmän plats och gaturum genom entréer och cykelrum. Det bidrar med flöden av boende vilket i sin tur stärker tryggheten på platsen. En mindre bostadsgård nås via entréplatsen i norr samt inifrån huset via en genomgående entré. Gården rymmer lek och mötesplatser för de boende och skärmas av med hjälp av en bullerskärm mot Sjösavägen.

Huset kopplar tydligt till de befintliga husen i skala, form och färgsättning och föreslås få en detaljering i form av livskillnader och reliefverkan i fasad. Sockelvåningen markeras i en avvikande kulör och materialitet för att ge byggnaden resning. Den indragna takvåningen innehåller tekniska utrymmen som fläktrum och är inte synlig ifrån gatunivån.

Kvarter 3 – lamellhuset

Även förslaget i kvarter 3 knyter an till hur de befintliga lamellhusen placeras i terräng och mot gata, men bostadsentréerna blir genomgående för att bidra med mer liv och rörelse till gaturummet. Kvarteret rymmer ca 50 lägenheter i storlekarna 1 RK till 3 RK.

Huset kopplar tydligt till de befintliga husen i proportion, form och färgsättning och föreslås få en detaljering i form av fönsteromfattningar i avvikande kulör. Sockelvåningen markeras genom en rytm i placeringen av fönsterpartier som inramas med fönsteromfattningar. Bostadsentréer är indragna och inklädda i en varm träpanel för att skapa ett välkomnande intryck. Vid sidan av entrépartiet placeras en sittbänk där man till exempel kan vänta på taxi i skydd av regnet.

På grund av buller från Sjösavägen har en loftgångslösning valts, som möjliggör genomgående lägenheter med en tyst sida mot gården. Gavellägenheterna omfamnar loftgången så att ett tydligt gavelmotiv uppstår. En förgårdsmark med planteringar av buskar och blommor ger grönska i gaturummet och anknyter till omgivningen. En bostadsgård anläggs ovanpå garaget och avgränsas i väster av en bergsskärning. Gården rymmer lek och mötesplatser för de boende. Gården inreds med upphöjda växtbäddar för dagvattenhantering och berget täcks med vildvin och andra klätterväxter.

Stadsmässig kvalitet

Platsen kännetecknas idag av byggnader som saknar kopplingar till gaturummet. På västra sidan av Sjösavägen är det ofta långt mellan de snedställda husen och gatan vilket skapar odefinierade ytor. På östra sidan om Sjösavägen är lameller placerade utmed gatan med en förgårdsmark som upplevs som odefinierad. Dessa hus har sina entréer från gårdssidan vilket gör att det saknas gångflöden och brist på möten mellan människor. Fokus i gestaltningen för kvarter 1 och 3 har legat på att levandegöra bottenvåningar som vetter mot allmän plats och gaturum genom att där placera entréer och cykelrum. Genom fler boende kan tryggheten på platsen stärkas och en livligare gatumiljö uppnås.

Planen har tagits fram i samarbete med landskapsarkitekterna Kragh& Berglund.