Södra Klara

ÅR
2006–
UPPDRAGSGIVARE
Statens fastighetsverk (SFV)
ADRESS
Södra Klara, Stockholm
PROJEKTSTATUS
Pågående

Utveckling av lokaler för detaljhandel, restauranger, m.fl. samt upprustning av gatumiljön och det offentliga rummet avseende Statens fastighetsverks 10 kvarter i Södra Klara.

För Statens Fastighetsverk har BAU under en längre period arbetat med flera projekt som rör Södra Klara – de tio regeringskvarteren  – med målsättning att skapa en mer öppen och attraktiv stadsmiljö i området som präglas av slutna verksamheter med hög säkerhet. Södra Klara har en unik betydelse för förståelsen av den demokratiska förvaltningen i Sverige.

Södra Klara – många delprojekt

BAUs uppdrag i Södra Klara har fungerat som ett paraply för en serie deluppdrag, de flesta initierade av Statens Fastighetsverk men även med mindre delar som utredning på uppdrag av Drottninggatans företagarförening som behandlar skyltning, gatumöbler, markbehandling och gatans karaktär.

Arkitektur och gaturum

Det största projektet var om- till och påbyggnaden av kvarteret Björnen & Loen, ett första steg i att skapa förutsättningar för revitaliseringen av hela stadsdelen med nya butiker, restauranger och bostäder. För stadsdelens utvecklade rörelsemönster och stadsliv har även BAUs uppdrag i Kv. Snäckan och kopplingarna som görs mellan Tegelbacken och Drottninggatan med den ombyggda Tysta Mariegången och omvandlad karaktär av Rödbogatan spelat stor roll.

Analysen och dess förutsättningar

I analysen över Södra Klara konstaterade BAU att erkännandet av det svåra mötet mellan den rationella brutalismen i senmodernismens kvartersstora volymer och den traditionella stenstadens arkitektur är en den första nyckeln till läkning. Genom att komplettera med överlagrande funktioner kan den mänskliga skalan och den formala variationen som är typisk för en organiskt framväxt stad återväckas. Tilläggen, självständiga tidsmarkörer med eget uttryck, blir tydligt avläsbara och låter de kulturhistoriska byggnaderna träda fram som avläsbara. De offentliga rummen betonas som av större betydelse än de stora byggnadsvolymerna och genom att flytta fokus för vad som är viktigt i gaturummet skapas en annan karaktär. Förhållningssättet speglas även i tankarna om trafikföring, belysning och gatumöblering, tidigare försummade delar i rörelsestråk och platsbildningar i den östvästliga rikningen i Södra Klara.