Tomteboda

ÅR
2017–
UPPDRAGSGIVARE
Areim och Blackstone
ADRESS
Kv. Posten 1, Solna
PROJEKTSTATUS
Pågående

Tomteboda fylls med nya hyresgäster. I ett sådant skede i en byggnads liv uppstår krav och önskemål om anpassningar för dagens och framtidens behov. Den tidigare postterminalen tar delvis en riktning mot ett generellt kontorshus och för de nya användarna har BAU hyresgästanpassat det kulturhistoriskt anslående byggnadsverket till att bli en arbetsplats som låter tala om sig.

När Tomteboda postterminal stod färdig 1983 var den Sveriges största byggnad. På uppdrag av Byggnadsstyrelsen hade Rosenberg & Stål Arkitektkontor och landskapsarkitekt Gunnar Martinsson skapat en rationell arbetsplats i ett byggnadsverk som skulle vara ”ett pilotprojekt för konstnärlig utsmyckning i industriell miljö” i ett samarbete mellan Postverket och Statens konstråd. Redan i skisstadiet tog Gustav Rosenberg hjälp av konstnären Åke Pallarp som fick utforma detaljer i betongelementen och byggnaden fylldes av nyskapad konst.

Förutsättningarna för uppdraget

Placeringen vid bangården var viktig, en direkt spåranslutning till anläggningen och närheten till de stora motorlederna var avgörande för logistiken. Under perioden revolutionerades posthanteringen med nya automatiska sorteringsmaskiner och Tomteboda postterminal blev en förebild för många andra länder. Om placeringen var avgörande för verksamheten så formade också tomtens utsträckning själva byggnaden. Den smala fastigheten gav att volymerna måste staplas ovan varandra. I direktiven för projekteringen stod dessutom att målet skulle vara: ”En produkt som dels är funktionell och dels har estetiska kvaliteter ifråga om såväl yttre som inre miljö. Problemet med att i miljögestaltning hantera den stora skalan måste beaktas.” Arkitekten har löst volymhanteringen i den stora skalan genom att låta den få olika sidor mot Ingentingskogen och omgivningen i väster och mot spårområdet i öster. Samtidigt som byggnaden så tydligt förhåller sig till sin plats mot bangården finns byggnadens mer välkomnande del, entrén med rulltrapporna och det karaktärsfulla skärmtaket, mot väster. Här finns också trappande volymer och byggnadens planterade terrasser.

Uppdraget

BAU har på uppdrag av Areim och Blackstone, under Obligos förvaltande, projekterat ombyggnaden av bashus, dvs Tomtebodas fastighetsgemensamma delar, och gjort hyresgästanpassningar åt en statlig myndighet, Thoréngruppens yrkeslinjer och PostNord. Inne i byggnaden har kontorslandskap och miljöer för lärande skapats utan att göra allt för stora ingrepp i byggnaden – samtidigt som hållbara arbetsmiljöer skapats med de krav som moderna regelverk ställer. Det intensiva arbetet med hållbarhets- och energifrågor ledde till en miljöcertifiering av fastigheten enligt BREEAM In Use, nivå Excellent.

Hyresgästerna har fått ett nytt café, gym och cykelförråd, markiser och solavskärmning mot väster. Många av åtgärderna har varit att återställa ytskikt till orginalutförande och att nya tillägg ska vara reversibla. Med nya hyresgäster uppstod också behovet att se över den välkomnande entrén. Byggnadens mest betydande arkitektoniska sekvens är huvudentrén med rulltrappan och dess karaktäristiska skärmtak. Rulltrappan har glasats in och fått en färgskala tydligt inspirerad av Tomtebodas ursprungliga, noga valda kulör.

Tomteboda har med gemensam kompetens varit möjlig att anpassa för flera samhällsviktiga funktioner: kollektivtrafik, myndighetsutövning, vaccintillverkning, forskning och utveckling av batteriteknik m.m. I juni 2022 invigdes ett nyskapat konstverk som svarar mot byggnadens ursprungliga ambitioner: att i funktion och upplevelse vara en arbetsplats i världsklass, inte minst genom konst.  ”Spridningsvägar” av Ebba Bohlin tog plats vid den droppformade förplats som ersatt en trafikplats framför huvudentrén.

Vill du se mer av huset – här finns en film från tomteboda.se

Bild: Ekegren och Folke samt Anders Roth (bild Spridningsvägar)