Uppförandekod

Uppförandekoden är ett ramverk för hur vi på BAU bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Vår uppförandekod bygger på internationella konventioner, exempelvis FN:s Konventioner om barnets rättigheter, FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s ILO-deklaration om grundläggande principer för rättigheter i arbetslivet. Uppförandekoden är vägledande i vår verksamhet och omfattar alla medarbetare och underkonsulter.

A13-uppförandekod