Saltsjöblick

ÅR
2022–
UPPDRAGSGIVARE
Stena Fastigheter
ADRESS
Fisksätravägen
PROJEKTSTATUS
Pågående
Bilden föreställer vyn från Saltsjöblick mot Lännerstasundet

Fisksätra utvecklas genom tydliga tillägg i centrum. Till den homogena bebyggelsen från tidigt 1970-tal föreslår BAU, i ett projekt för Stena Fastigheter, ett komplement med vår tids stadsmässiga kvaliteter. Kvarteret får inte bara ett tillägg av bostäder för nya behov och en växande befolkning i kommunen utan också ett omskapande av miljön som så starkt präglat kvarteren. Genom att bygga bort stora parkeringsytor skapas en attraktivare miljö som upplevs både säkrare och tryggare. Fisksätravägen skalas ner genom den nya bebyggelsen och blir till en levande och modern lokalgata. Sporthallens utbyggnad till Multihall och Folkets Hus är ytterligare tillägg som skapar attraktionskraft till området.

Saltsjöblick är både startskottet på stadsutvecklingen och dess naturliga avslut mot skärgårdslandskapet och rekreationsmöjligheterna i området. Läget ger det bästa av bekväma centrumnära livskvaliteter och den naturmiljö som karaktäriserar den flikiga arkipelagen. Kvarteret rymmer 67 lägenheter i storlekarna 1 till 4 Rok. Med långa vyer mot Lännerstasundets vattenspegeln får några av kvarterets bostäder en vid utblick mot ett öppet landskap medan bostäderna mot kvarterets innergård i stället möter skärgårdslandskapets topografi med naturmark och högresta träd.

I stället för att bygga under kvarteret med garage så får de boende tillgång till garageplatser i ett närliggande område. Gårdens träd får därmed möjlighet att med åldern växa sig stora. Gårdsutformningen tar fäste i skärgårsdsmiljöns karaktär. Kvarterets planform utnyttjar topografin i den kuperade marken som stiger uppåt mot den skogsklädda höjden på motsatt sida Fiskätravägen som här svänger av och kopplar mot Hamnvägen.

Koncept och gestaltningsidé

Bostadshusen bildar en ny tydlig och varierad stadsfront till Fisksätra – Fisksätra Entré. De nya byggnadsvolymerna kopplar till den befintliga bebyggelsen i materialval. Material- och kulörpaletten som följt med som idé detaljplanens gestaltningsprogram skapar varierande fasader med växlande kulörer och material.

Saltsjöblick karaktäriseras av sina mönsterverkande fasader i grön plåt och grå puts. Huset får en markerad sockelvåning i puts och skiffer. Taklandskapet med sina branta sadeltak skapar tydliga gavelmotiv mot Fisksätravägen. Balkongräcken mot Fisksätravägen och gården utförs i glas. Gestaltningen är tydligt samtida, en ny årsring i det senmodernistiska området och tilltalande med sina stadsmässiga kvaliteter för en hållbar livsmiljö.

I projektet har BAU arbetat från systemhandling fram till bygglov.

Rendering: Visulent