2014.01.02

Nordic Compound i Hanoi

Efter genomfört parallellt uppdrag under hösten 2013 har Statens Fastighetsverk Utrikes beslutat att gå vidare med BAU för att skapa en ny gemensam Nordisk Ambassadanläggning i Hanoi, Vietnam. Övriga deltagare i parallellt uppdrag var White, Hidemark & Stintzing och Tengbom.

Fler nyheter
2023.06.02

BAU ritar nytt hotell på Arlanda

Som en del i den pågående terminalnära stadsutvecklingen på tidigare markparkering ritar BAU projekt Skywalker, ett nytt hotell med 540 dubbelrum och två våningar konferens och mötesfaciliteter. Huset, som får en lummig, grön innergård, bildar ett kvarter i den framväxande flygplatsstaden med Comfort Hotell Arlanda och Office One som grannar. Mellan det nya hotellet och terminalerna ligger Arlanda Torg, en central mötesplats för flygplatsstaden, även den gestaltad av BAU.

– Efter flera års arbete med planering av den terminalnära flygplatsstaden ser vi med tillfredsställelse nya publika platser och byggnadsverk växa fram till en högkvalitativ, mänsklig och attraktiv urban miljö. Vi ser fram emot att tillsammans med Swedavia forma ett av Stockholms bästa nya hotell, säger ansvarig arkitekt Peter Walker.

2023.04.19

Nytt uppdrag i Bromma

I Ulvsunda industriområde utvecklas Brommastaden vidare. Startskottet var kvarteret Hangar 5 med kontor, handel och hotell vid Bromma Blocks. Nu fortsätter BAU att verka i området genom den markanvisning från Stockholms stad där Åke Sundvall fått möjlighet att skapa en märkesbyggnad som en del av stadsutvecklingen i kvarteret Vallonsmidet.

Peter Walker, Arkitekt SAR/MSA och partner BAU beskriver uppdraget: ”I det tidigare industriområdet, mot Ulvsundaleden och Karlsbodavägen, ligger Vallonsmidet 7 – 10. Platsen blir entré till en karaktärsfull stadsutveckling med arbetsplatser, bostäder och lokaler, och en länk till övriga delar av Brommastaden mellan flygplatsen och Bällstaviken som planeras för fullt”.

Brommastadens utveckling innebär att dagens struktur ersätts med bostäder, skola, moderna kontor och lokaler för handel i gatulivet. Omvandlingen i kvarteren fångar ett större område från Annedal till Johannesfred och kopplar stadsdelar i en miljö som blir långt mer stadsmässig än tidigare.

”Vi på BAU är mycket glada över att få vara en del av projektet och ser fram emot samarbetet med Åke Sundvall, Stockholms Stad och övriga fastighetsägare för att skapa en varierad och trivsam stadsdel”, fortsätter Peter.

Åke Sundvall är ett familjeägt byggmästareföretag i tredje generation som både utvecklar och bygger samt äger och förvaltar sina fastigheter. I kvarteret Vallonsmidet har företaget sitt huvudkontor. På de aktuella fastigheterna finns potential att skapa en byggnad med stark karaktär – ett riktmärke i stadsbilden och en tydlig ambition för det fortsatta arbetet i ett Stockholm som växer.

Läs mer här: Åke Sundvall kan uppföra nytt landmärke – Åke Sundvall (akesundvall.se)

2023.04.13

Är du vår nästa praktikant?

Vi börjar nu att rekrytera 4–6 praktikanter som anställs i ett årslångt, handledarlett program. Vi tror att den långa perioden ger dig möjlighet att pröva flera projekt i varierande skalor – typiska för vår verksamhet!

Skicka din ansökan med personligt brev, CV och portfolio till .

Vi passar på att tacka det nuvarande läsårets praktikanter: Axel, Alicja, Carin, Isak och Veronika som arbetar sin avslutande period inför sommaren.

Läs mer här!

2023.03.29

Tomteboda blev Årets bygge 2023: Renovering

“Projektet visar att det är fullt möjligt att utgå från det vi redan har och lyfta det för att kunna rymma nya funktioner. Här har ett stort antal aktörer jobbat ihop och har med omsorg lyckats transformera denna robusta konstruktion till ett modernt referensprojekt. Alla har varit nyfikna på att utforska nya lösningar, vilket har lett fram till en byggnad som kommer att hålla långt fram i tiden.” Juryns motivering för priset som Årets bygge i kategorin renovering fångar kärnan i projektet Tomteboda – i mer än tio år har en stor grupp aktörer samverkat för att göra den ikoniska byggnaden till en lika relevant arbetsplats idag som tidigare; ikonisk igår, idag och in i framtiden.

Vi är stolta över byggnadsverket som fyller 40 år i år och gläds över priset tillsammans med våra kollegor från Obligo, Newsec, Co-Pilot, Skanska, BBH, Larsson Arkitekter, Liljewall, Bengt Dahlgren Rejlers, Ramböll och sist men inte minst Tomtebodas alla hyresgäster!

Läs mer om priset här!

Foto: Mattias de Frumerie (Byggindustrin)
2023.02.09

JM får huvudkontor i Haga Norra

I Solna växer den nya stadsdelen Haga Norra fram. Det här är en naturlig utveckling av Arenastaden söder om Solna station. Till det attraktiva läget i kvarter 1 väljer JM att flytta sitt huvudkontor. Här har BAU fått det fina uppdraget och dubbla förtroendet att först, åt Fabege, rita stadsdelen och huset och vidare att rita JM-koncernens kontorslokaler och bobutik.

– Det är ett roligt och ärofyllt uppdrag att rita JMs nya mötes- och samlingsplats, att förvalta den grund som är lagd i arkitekturen och förädla den hela vägen ned i detaljer som möbler, material och tyger, säger Kristin Gausdal, ansvarig arkitekt och en av BAUs delägare.
Vår tids nya stadsdelar är urbana, de har ett varierat innehåll och möter behov som förändras över tid. Den moderna stadsdelen är hållbar: ur miljöhänsyn, med sociala perspektiv men också hållbar över tid. Staden växer utåt sina kanter och binder samman nya bostäder med serviceområden, kommunikationsknutpunkter och natur.

Variation i arkitektur, nya rumsliga upplevelser och oväntade möten bidrar till en spännande stadsdel. Återbruk är ett ledord i stadsbyggandet, i Haga Norra följs det upp med 5000 kvadratmeter återbrukat platsmurat tegel och medvetna materialval. I JMs lokaler arbetar BAU på samma sätt; skapar en samlingsplats för företaget där en variation av sociala mötesplatser och kontaktytor, hållbarhet och återbruk är i fokus. Att återbruka möbler och inredning i en kontorsflytt är idag en självklarhet. JM stärker ställningstagandet i frågan och arbetar aktivt med arkitekterna för att hitta innovativa sätt att återbruka, återuppfinna och omskapa det som finns idag.
– Kontoret skall värna och stärka JMs affär, kultur, och historia, vara en inspirerande mötesplats som underlättar för samarbete och gemenskap. Det ska finnas olika ytor för samarbete, umgänge, och för fokus som är anpassat efter hybrida och flexibla arbetssätt. Det ska vara ett kontor att längta till!, förklarar Kristin.

Med gedigen kunskap om stadsdelens framväxt och förutsättningar är det en förmån för BAU att få fördjupa stadsbyggandet i fortsatta uppdrag fram till hyresgästanpassning och inredning. I kvarter 1 får JM sitt nya hem, sitt huvudkontor och bobutik. Här skapas flexibla och inspirerande arbetsmiljöer med allt som är attraktivt i staden; tillgång till service, natur och varierad kollektivtrafik som tunnelbana, tåg och buss. Fastigheten certifieras enligt BREEAM- SE på nivån excellent.

Bild: WTR
2023.01.30

Tomteboda kan bli årets bygge 2023!

Tomteboda kan bli årets bygge 2023!

Tomteboda fylls med nya hyresgäster. I ett sådant skede i en byggnads liv uppstår krav och önskemål om anpassningar för dagens och framtidens behov. Den tidigare postterminalen tar en ny riktning som kontorshus för myndigheter,  för Stockholms största bussverkstad, produktion av vaccin och batteritillverkning – och som rum för lärande. För de nya användarna har det kulturhistoriskt anslående byggnadsverket hyresgästanpassats till att bli en arbetsplats som låter tala om sig.

Tomteboda är en unik byggnad på flera sätt, inte bara att det är stor byggnad på 100 000 BTA och att den ursprungligen var anpassad för en verksamhet som i princip eliminerats (hantering av brev). Byggnaden har idag ett starkt bevarandeskydd som skapat utmaningar under renoveringsarbetet. På uppdrag av Areim och Blackstone, under Obligos förvaltande, har BAU – Byrån för Arkitektur & Urbanism projekterat ombyggnaden av bashus samt flertalet hyresgästanpasssningar, dvs Tomtebodas fastighetsgemensamma delar. I den delade entreprenaden har flera konsultgrupper samverkat, bland annat genom Tyréns antikvarier, och deluppdrag för arkitektur och landskap har gått till Liljewall, BBH och White bland andra.

Tomteboda har med gemensam kompetens varit möjlig att anpassa för flera samhällsviktiga funktioner: kollektivtrafik, myndighetsutövning, vaccintillverkning, forskning och utveckling av batteriteknik m.m. Inne i den stora byggnaden har kontorslandskap och miljöer för lärande skapats utan att göra allt för stora ingrepp i byggnaden – samtidigt som hållbara arbetsmiljöer skapats med de krav som moderna regelverk ställer. Hyresgästerna har fått ett nytt café, gym och cykelförråd, cykelverkstad och omklädningsrum. Många av åtgärderna har varit att återställa ytskikt till orginalutförande och att säkerställa nya tillägg är reversibla. Med nya hyresgäster uppstod också behovet att se över den välkomnande entrén. Byggnadens mest betydande arkitektoniska sekvens är huvudentrén med rulltrappan och dess karaktäristiska skärmtak. Rulltrappan har glasats in och fått en färgskala tydligt inspirerad av Tomtebodas ursprungliga, noga valda kulör.

Årets Bygge är byggbranschens tävling som lyfter alla aspekter och alla aktörer i ett framgångsrikt byggprojekt. Likt tidigare år granskas alla projekt utifrån fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan. Tomteboda är nominerat i kategorin renovering. Vinnaren koras av Byggindustrin under Construction Summit den 28 mars.

Alla inblandade har varit stolta över att få vara med att utveckla den tidigare postterminalen för nya användare. Ett samarbete som pågått i många år och på byggnadens villkor.

Vi vet idag att det redan byggda huset är det mest hållbara. Vi vet också att risken för 1980-talets byggnader inte bara är frågor om teknisk funktionalitet utan också att de upplevs som oattraktiva för vår samtid och att de såtillvida tillhör ett bestånd av byggnader som rivs. Tomteboda har aldrig ifrågasatts för rivning – med en unik projektsamordning och engagemang över konsultgrupperna har det hela tiden varit självklart att projektet handlar om byggnadsförädling. Ett ledord i renoveringen och moderniseringen av Tomteboda har varit hållbarhet. Det gäller alltifrån materialval och byggteknik till att skapa förutsättningar för hyresgästerna att leva hållbart.

Foto: Jesper Böcker
2023.01.13

Liljewall utvecklar Farao 17

Efter det stora programarbetet i Arenastaden – med kopplingar över spårområdet och byggandet av bland annat Mall of Scandinavia – har BAU fortsatt med detaljplaner som utvecklar det tidigare industriområdet till stadslandskap på uppdrag av Fabege. I dalgången mellan Råsunda, Hagalund och Frösunda kan en tätare bebyggelse med högre volymer ges plats utan att påverka stadens silhuett på avstånd. Här kan också den förtätade miljön ge Solna stadsmässiga kvaliteter som inte är på fordonstrafikens villkor. Det strategiska kollektivtrafikläget är en av Arenastadens attraktiva fördelar.

BAU har tagit fram den detaljplan för kvarteret Farao som är på granskning. Efter parallellt uppdrag har Liljewall fått förmånen att utveckla ett av kvarteren i planen till färdigt kontorshus.

Planen ger Arenastaden en tydlig och värdig entré med fria utemiljöer på de gåendes villkor. Gång- och cykeltrafik förenklas av nya strukturer inom området; dels i förändrad trafikföring genom det angränsande kvarteret Kairo och dels genom satsningar på ny tunnelbanelinje och förbättrad omstigning mellan buss- och pendeltågstrafik vid Solna station. Närheten till verksamheter-, handel- och evenemang ger de boende en mycket levande stadsmiljö i kvarterets direkta omgivning.

Vi gratulerar Liljewall till det fina uppdraget och gläds åt den fortsatta utvecklingen av Arenastaden.

Läs mer här: Pressmeddelande från Liljewall

Bild: TMRW
2022.11.21

Detaljplan för Stångholmsbacken har vunnit laga kraft!

Det planarbete som inleddes 2019 har nu vunnit laga kraft och en förtätning med ca 490 bostäder i flerbostadshus längs Stångholmsbacken och vid del av Vårholmsbackarna kan påbörjas.

Projektet är initierat av områdets befintliga tomträttshavare som gemensamt gått samman för att utveckla stadsmiljön kring Stångholmsbacken. För Olov Lindgren har BAU ritat flerbostadshus i tegel som tydliggör gaturummet. Befintliga parkeringshus längs Stångholmsbacken ska rivas och ersätts av bostadshus. I flerbostadshusens bottenvåningar planeras lokaler för verksamheter eller gemensamhetslokaler för boende. Parker och gator planeras att upprustas i syfte att skapa mer kvalitativa och trygga stadsrum. I samband med nybyggnad inom fastigheten Stångholmen 3 har BAU också projekterat en ROT-renovering av fastighetsbolagets befintliga lägenheter som nu kompletteras med åtta nya lägenheter i suterrängplan. Kvarterets nya och befintliga bostadsbestånd knyts samman genom en omdaning av de gemensamma vistelseytorna på innergården.

Projektet som är en del av det större programmet Fokus Skärholmen har som målsättning att utveckla en socialt hållbar stadsmiljö, med utgångspunkt i den befintliga bebyggelsemiljöns värden och karaktärsdrag.

Bild: Olof Eriksson, OEViS
2022.11.08

CampusF i Hagastaden

CampusF är 18 000 kvm labb, bostäder och kontor där start-ups ges utrymme bland etablerade företag inom life science – nära till forskningen inom Karolinska.

Schmidt Hammer Lassen har efter medverkan i parallellt uppdrag fått fortsatt förtroende att rita det kvarter i Hagastaden där koncentrationen av forskning, utbildning och entreprenörer utökas med ett campus och utvecklas till en sammanhållen stadsdel med en mix av bostäder, arbetsplatser och service. Beställare är Vectura som redan utvecklat life science-projekt i stadsområdet. BAU har i parallellt uppdrag medverkat som lokal arkitekt åt det danska kontoret. MASU Planning har medverkat som landskapsarkitekter.

Campus utformas som en vinklad byggnadskropp, likt ett W, som omsluter tre atrier. Volymen möjliggör tysta kontorsytor och bildar en bullerskärm mot motorväg och järnvägsspår. Trä har använts för att förbättra luftkvalitet och akustik såväl som verka stressreducerande. Den vertikala sammanhållningen i byggnaden skapas via tre karakteristiska trappor inspirerade av DNA-strängar. Trapporna skapar synergier över byggnadens lager, funktioner och den dynamiska formen uppmuntrar till rörelse.

CampusF förhåller sig i volym, form och materialitet till sin omgivning – fångar innerstadens stenstadskaraktär, sluter det öppna gaturummet och kopplar stadslivet i gränsen mellan Solna och Stockholm i ett aktiverat område, här skapas också ett välkomnande grönt stadsrum. Från de gröna uteplatserna finns tillgång till byggnadens gemensamma utrymme där allmänheten kan följa vad som händer i de delar av byggnaden där forskare, studenter och företag verkar. Fasaden talar ett gemensamt formspråk och varierar beroende på det arkitektoniska sammanhanget. Tak och terrass reser sig i tre plan för att integrera byggnaden i den befintliga stadsplanen och skapar optimala utsiktsförhållanden.

Detaljplan för västra hagastaden har påbörjats och samråd planeras till q4 2023. Gestaltning och utformning av CampusF kommer då prövas.

Bild: SHL/Vectura
2022.09.29

Bygge pågår i Guldläge

Bilden visar byggarbetsplatsen för HSBs BRF Guldläge i Skellefteå

I kvarteret Kapella har BAU ritat HSBs projekt Guldläge med NCC som totalentreprenör.

Namnet Guldläge anspelar på bostädernas läge mitt i staden och anknyter samtidigt till industritraditionen med Bolidens produktion av guld. Den sportintresserade tänker naturligtvis dessutom på stadens sportsliga framgångar. Just nu är tomten en traditionell byggarbetsplats men redan 2024 är det planerat för inflyttning i det slutsålda guldläget.

Där kranen står kommer du snart se det här:
En högre byggnadsvolym i 12 våningar ligger indragen mot gården. Mot gatan är byggnaderna i en trevåningsskala som korresponderar med den traditionella kvartersstukturen i Skellefteå. Kvarteret är uppdelat i två byggnadsvolymer men länkas samman med en låg del som innehåller gemensamhetslokal för de boende. Mot busstationen i norr möter en byggnadskropp i tre våningar en indragen del som är i fem våningar och som med sin volym mildrar kontrasten till punkthuset höjd. Bostäderna på det indragna våningsplanet får stora terrasser som en extra bostadskvalitét. Gården ligger skyddad och upplyft. Mot Repslagargränd öppnar en trappförbindelse kvarteret och släpper in kvällssolen. En portik mot norr ger en tillgänglig förbindelse till gården för gående och cyklister. På gården finns också en lekplats, sittplats med pergola och ett växthus för de boende. En lokal placeras strategiskt på hörnan av kvarteret med entré ut mot Södra Järnvägsgatan.

2022.08.23

Spadtag för Multihall i Fisksätra

Nacka satsar stort på sport och fritidsaktiveter för barn. I Fisksätra rustas sporthallen vid Hamnvägen upp och utökas med två ytterligare hallar för basket och friidrott samt med gruppträningsrum för kampsport, styrketräning och dans. Nya Fisksätra Multihall planeras i samråd med kommunens ungdomar genom aktiviteter på fritidsgården som också ska flytta in när hallen står klar. Projektet genomförs av Nacka kommun och In3prenör tillsammans med BAU som arkitekter.

Anläggningen får en distinkt karaktär där mörkt och ljust tegel markerar skillnad mellan hallvolymerna som i sin tur länkas med en tydlig entré i trä och glas. Formspråket gör att byggnaden öppnar sig mot stadsdelens öppna rum på ett sätt som är karaktäristiskt för offentliga byggnader samtidigt som de vinklade volymerna anpassar sig till skärgårdslandskapet. Stadsutvecklingen i Fisksätra fokuserar på attraktiva rum, rekreationsytor och nerskalade gatumiljöer. Den nya tillfälliga byggnaden för Folkets Hus inledde den transformation av stadskärnan som också leder till förändringar i centrum och mer varierade bostadsalternativ längs Fisksätravägen.  Multihallen har fokus på ungdom och idrott, med nära koppling till Fisksätra IP, naturen och vattnet. Syftet är att skapa en miljö där barn och ungdomar vill vara, känna sig trygga i och trivas. Samlokalisering med fritidsgård ger ytterligare möjligheter för byggnaden att bli en samlingsplats för mängd olika aktiviteter, föreningar och idrott.

Inför det första spadtaget talade Emilia Köhler, projektledare för Multihallen, Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, Gunilla Grudevall-Sten, ordförande Fritidsnämnden och Mats Kimby, vd In3prenör. Nu inleds byggarbetet – 2024 ska Fisksätra Multihall stå klar!

2022.05.18

Kvarteret Motorn fick Solna stads stadsmiljöpris 2022!

Råsunda 101, ett infillprojekt i kvarteret Motorn för JM, uppmärksammades av Solnas byggnadsnämnd för sin goda vardagsarkitektur som med sin skala, material och kulör landar väl i den historiska stadsdelen. Priset delas ut årligen till en byggnad, anläggning eller annan åtgärd som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden.

Eskil Olsson och Anton Rathsman, arkitekter på BAU, förklarar hur de med respekt för omgivningen skapat en arkitektur som ger nytt liv åt gamla kvarter. Kvarteret ligger i ett av Råsunda mest eftertraktade lägen och får bostadsrätter i alla storlekar från små ettor till större lägenheter om fem rum och kök.
”Kvarteret Motorn markerar korsningen mellan Råsundavägen och Östervägen på ett stadsmässigt sätt och binder samman bebyggelsen längs Råsundavägen” säger Eskil Olsson.
”Vi har behandlat kvarteret Motorn som en stad i staden och har låtit trapphusen få olika kulörer och var sin egen karaktär” säger Anton Rathsman

Kvarteret knyter an till Råsundas klassiska stenstad med sina putsade fasader i rött och brunt, likt de omkringliggande husen. Runt en kringbyggd gård uppförs bostadshus i varierad höjd från 4 till 8 våningar. Grunda balkonger och fasadliv ut till fastighetsgränsen stärker gaturummet och olika karaktär och färg på byggnadskropparna bryter ner skalan och skapar variation. I bottenvåningen mot Råsundavägen och Östervägen kommer kommersiella lokaler med utrymme för restauranger och kaféer ytterligare förstärka det stadsmässiga i miljön.

Foto: Jansin & Hammarling
2022.05.10

Naturhusen i Karlstad

I en markanvisningstävling för bostäder i Karlstad har BAU tilldelats första pris för ett fint förtätningsprojekt i kvarteret Stockfallet. Projektet har fått namnet Naturhusen.

Stockfallet är en stadsdel i norra Karlstad. Bebyggelsen utgörs framför allt av bostadsområden med villor och radhus uppförda under 1970-talet. Vårt förslag innefattar  att komplettera området med cirka 21 radhus i bostadsrättsform och 5 punkthus med hyresrätter, där unga vuxna och småbarnsfamiljer är den främsta målgruppen. Ett av punkthusen är tänkt som trygghetsbostäder för personer över 65 år. Vi tror att mindre radhus och lägenheter är ett bra komplement till existerande bebyggelse i området. Med välplanerade bostäder kan vi erbjuda rimliga priser och låga driftkostnader, i kombination med hög standard. Till hållbarhetsaspekterna fogades även ekonomisk hållbarhet med ett startlån till vuxna vilket uppmärksammades positivt av kommunen.

Med huvudförutsättningarna att byggnaderna ska vara i trä och gestaltas som hus i natur har BAU funnit ett sätt att hitta gröna samband och siktlinjer som skapar gårdsrum i möte med skogen. Återskapad skogsmark och växtlighet, färgsättning och materialval har givit ett förslag som möter skogen utan tydliga gränser. I en sammanhållen variation med flerfamiljshus och radhus som utmärker sig i detaljer blir Naturhusen ett tillskott i området som växer fram.

Bild: Olov Eriksson, OEVIS

 

2022.05.06

Kvarteret Motorn är nominerat till Solna stads stadsmiljöpris!

Kvarteret Motorn är nominerat till Solna stads stadsmiljöpris!
Priset delas årligen ut av byggnadsnämnden i Solna och ges till en byggnad, anläggning eller annan åtgärd som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden.

BAUs projekt Kvarteret Motorn i Råsunda för JM, även kallat Råsunda 101, har nominerats till priset med motiveringen att ”projektet binder ihop Östervägen och Råsundavägen genom att skapa lokaler riktade mot båda, samt kopplingar mellan de två. Den viktiga korsningspunkten markeras också på ett tydligt sätt med en högre del som utformats med goda proportioner. Byggnaden knyter an till Råsundas klassiska stenstad med sina putsade fasader i rött och brunt”.

I kvarteret Motorn har BAU verkat för nytt liv i gamla kvarter. Kvarteret Motorn har genomgått en total omdaning där det befintliga kontorshuset rivits för att ersättas med ett nytt bostadskvarter. Gestaltningen har ett lite folkhemsromantiskt anslag med putsade fasader, sadeltak och en indragen takvåning mot Råsundavägen och Östervägen. Kvarteret är medvetet utformat med olika karaktär på byggnadskropparna, för att skapa variation och bryta upp skalan och formen på kvarteret. Taklinjen varieras för att skapa en än mer dynamisk upplevelse av kvarteret. Bottenvåningarna mot Råsundavägen och Östervägen har ett tydligt publikt innehåll, som annonseras genom stora skyltfönster mot gatorna, medan Charlottenburgsvägen och trappgränden i sydost är bostadsgator, med lokaler endast mot de större gatorna.

2022.02.15

Beslut om överdäckning av Solna station ger nya bostäder, förskola och arbetsplatser

BAU har i uppdrag för Fabege tagit fram ett förslag för utveckling av Solna stationsområdet som innebär att stadsdelarna Arenastaden, Råsunda och Hagalund kopplas samman genom att delar av järnvägsspåren däckas över.

Trafiken till Arenastaden flyttas till en ny gata som byggs utmed spåren, vilket möjliggör att Dalvägen kan sänkas och ansluta som gångstråk till det nya stationstorget. Samtidigt förstärks Solna station som viktig knutpunkt för kollektivtrafik, med enklare och effektivare gångflöden mellan pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar samt cykel- och gångtrafik.

Den första etappen möjliggör cirka 170 nya bostäder, förskola och LSS-boende och nya arbetsplatser. Med lokaler i bottenvåningen för caféer, restauranger och annan service skapas en tryggare och mer levande stadsmiljö i anslutning till ett nytt stationstorg vid Solna stations södra uppgång. Den första etappen möjliggör också den nya gatustrukturen med den nya gatan utmed järnvägsspåren och sänkningen av Dalvägen, som ansluter som gångstråk till det nya stationstorget.

Med kommunstyrelsen beslut om överdäckningen som fattades den 14 februari 2022 får nu byggnadsnämnden i Solna i uppdrag att planlägga den första etappen.

Bild: TMRW INTERNATIONAL