2022.11.21

Detaljplan för Stångholmsbacken har vunnit laga kraft!

Det planarbete som inleddes 2019 har nu vunnit laga kraft och en förtätning med ca 490 bostäder i flerbostadshus längs Stångholmsbacken och vid del av Vårholmsbackarna kan påbörjas.

Projektet är initierat av områdets befintliga tomträttshavare som gemensamt gått samman för att utveckla stadsmiljön kring Stångholmsbacken. För Olov Lindgren har BAU ritat flerbostadshus i tegel som tydliggör gaturummet. Befintliga parkeringshus längs Stångholmsbacken ska rivas och ersätts av bostadshus. I flerbostadshusens bottenvåningar planeras lokaler för verksamheter eller gemensamhetslokaler för boende. Parker och gator planeras att upprustas i syfte att skapa mer kvalitativa och trygga stadsrum. I samband med nybyggnad inom fastigheten Stångholmen 3 har BAU också projekterat en ROT-renovering av fastighetsbolagets befintliga lägenheter som nu kompletteras med åtta nya lägenheter i suterrängplan. Kvarterets nya och befintliga bostadsbestånd knyts samman genom en omdaning av de gemensamma vistelseytorna på innergården.

Projektet som är en del av det större programmet Fokus Skärholmen har som målsättning att utveckla en socialt hållbar stadsmiljö, med utgångspunkt i den befintliga bebyggelsemiljöns värden och karaktärsdrag.

Bild: Olof Eriksson, OEViS
Fler nyheter
2022.11.08

CampusF i Hagastaden

CampusF är 18 000 kvm labb, bostäder och kontor där start-ups ges utrymme bland etablerade företag inom life science – nära till forskningen inom Karolinska.

Schmidt Hammer Lassen har efter medverkan i parallellt uppdrag fått fortsatt förtroende att rita det kvarter i Hagastaden där koncentrationen av forskning, utbildning och entreprenörer utökas med ett campus och utvecklas till en sammanhållen stadsdel med en mix av bostäder, arbetsplatser och service. Beställare är Vectura som redan utvecklat life science-projekt i stadsområdet. BAU har i parallellt uppdrag medverkat som lokal arkitekt åt det danska kontoret. MASU Planning har medverkat som landskapsarkitekter.

Campus utformas som en vinklad byggnadskropp, likt ett W, som omsluter tre atrier. Volymen möjliggör tysta kontorsytor och bildar en bullerskärm mot motorväg och järnvägsspår. Trä har använts för att förbättra luftkvalitet och akustik såväl som verka stressreducerande. Den vertikala sammanhållningen i byggnaden skapas via tre karakteristiska trappor inspirerade av DNA-strängar. Trapporna skapar synergier över byggnadens lager, funktioner och den dynamiska formen uppmuntrar till rörelse.

CampusF förhåller sig i volym, form och materialitet till sin omgivning – fångar innerstadens stenstadskaraktär, sluter det öppna gaturummet och kopplar stadslivet i gränsen mellan Solna och Stockholm i ett aktiverat område, här skapas också ett välkomnande grönt stadsrum. Från de gröna uteplatserna finns tillgång till byggnadens gemensamma utrymme där allmänheten kan följa vad som händer i de delar av byggnaden där forskare, studenter och företag verkar. Fasaden talar ett gemensamt formspråk och varierar beroende på det arkitektoniska sammanhanget. Tak och terrass reser sig i tre plan för att integrera byggnaden i den befintliga stadsplanen och skapar optimala utsiktsförhållanden.

Detaljplan för västra hagastaden har påbörjats och samråd planeras till q4 2023. Gestaltning och utformning av CampusF kommer då prövas.

Bild: SHL/Vectura
2022.09.29

Bygge pågår i Guldläge

Bilden visar byggarbetsplatsen för HSBs BRF Guldläge i Skellefteå

I kvarteret Kapella har BAU ritat HSBs projekt Guldläge med NCC som totalentreprenör.

Namnet Guldläge anspelar på bostädernas läge mitt i staden och anknyter samtidigt till industritraditionen med Bolidens produktion av guld. Den sportintresserade tänker naturligtvis dessutom på stadens sportsliga framgångar. Just nu är tomten en traditionell byggarbetsplats men redan 2024 är det planerat för inflyttning i det slutsålda guldläget.

Där kranen står kommer du snart se det här:
En högre byggnadsvolym i 12 våningar ligger indragen mot gården. Mot gatan är byggnaderna i en trevåningsskala som korresponderar med den traditionella kvartersstukturen i Skellefteå. Kvarteret är uppdelat i två byggnadsvolymer men länkas samman med en låg del som innehåller gemensamhetslokal för de boende. Mot busstationen i norr möter en byggnadskropp i tre våningar en indragen del som är i fem våningar och som med sin volym mildrar kontrasten till punkthuset höjd. Bostäderna på det indragna våningsplanet får stora terrasser som en extra bostadskvalitét. Gården ligger skyddad och upplyft. Mot Repslagargränd öppnar en trappförbindelse kvarteret och släpper in kvällssolen. En portik mot norr ger en tillgänglig förbindelse till gården för gående och cyklister. På gården finns också en lekplats, sittplats med pergola och ett växthus för de boende. En lokal placeras strategiskt på hörnan av kvarteret med entré ut mot Södra Järnvägsgatan.

2022.08.23

Spadtag för Multihall i Fisksätra

Nacka satsar stort på sport och fritidsaktiveter för barn. I Fisksätra rustas sporthallen vid Hamnvägen upp och utökas med två ytterligare hallar för basket och friidrott samt med gruppträningsrum för kampsport, styrketräning och dans. Nya Fisksätra Multihall planeras i samråd med kommunens ungdomar genom aktiviteter på fritidsgården som också ska flytta in när hallen står klar. Projektet genomförs av Nacka kommun och In3prenör tillsammans med BAU som arkitekter.

Anläggningen får en distinkt karaktär där mörkt och ljust tegel markerar skillnad mellan hallvolymerna som i sin tur länkas med en tydlig entré i trä och glas. Formspråket gör att byggnaden öppnar sig mot stadsdelens öppna rum på ett sätt som är karaktäristiskt för offentliga byggnader samtidigt som de vinklade volymerna anpassar sig till skärgårdslandskapet. Stadsutvecklingen i Fisksätra fokuserar på attraktiva rum, rekreationsytor och nerskalade gatumiljöer. Den nya tillfälliga byggnaden för Folkets Hus inledde den transformation av stadskärnan som också leder till förändringar i centrum och mer varierade bostadsalternativ längs Fisksätravägen.  Multihallen har fokus på ungdom och idrott, med nära koppling till Fisksätra IP, naturen och vattnet. Syftet är att skapa en miljö där barn och ungdomar vill vara, känna sig trygga i och trivas. Samlokalisering med fritidsgård ger ytterligare möjligheter för byggnaden att bli en samlingsplats för mängd olika aktiviteter, föreningar och idrott.

Inför det första spadtaget talade Emilia Köhler, projektledare för Multihallen, Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, Gunilla Grudevall-Sten, ordförande Fritidsnämnden och Mats Kimby, vd In3prenör. Nu inleds byggarbetet – 2024 ska Fisksätra Multihall stå klar!

2022.05.18

Kvarteret Motorn fick Solna stads stadsmiljöpris 2022!

Råsunda 101, ett infillprojekt i kvarteret Motorn för JM, uppmärksammades av Solnas byggnadsnämnd för sin goda vardagsarkitektur som med sin skala, material och kulör landar väl i den historiska stadsdelen. Priset delas ut årligen till en byggnad, anläggning eller annan åtgärd som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden.

Eskil Olsson och Anton Rathsman, arkitekter på BAU, förklarar hur de med respekt för omgivningen skapat en arkitektur som ger nytt liv åt gamla kvarter. Kvarteret ligger i ett av Råsunda mest eftertraktade lägen och får bostadsrätter i alla storlekar från små ettor till större lägenheter om fem rum och kök.
”Kvarteret Motorn markerar korsningen mellan Råsundavägen och Östervägen på ett stadsmässigt sätt och binder samman bebyggelsen längs Råsundavägen” säger Eskil Olsson.
”Vi har behandlat kvarteret Motorn som en stad i staden och har låtit trapphusen få olika kulörer och var sin egen karaktär” säger Anton Rathsman

Kvarteret knyter an till Råsundas klassiska stenstad med sina putsade fasader i rött och brunt, likt de omkringliggande husen. Runt en kringbyggd gård uppförs bostadshus i varierad höjd från 4 till 8 våningar. Grunda balkonger och fasadliv ut till fastighetsgränsen stärker gaturummet och olika karaktär och färg på byggnadskropparna bryter ner skalan och skapar variation. I bottenvåningen mot Råsundavägen och Östervägen kommer kommersiella lokaler med utrymme för restauranger och kaféer ytterligare förstärka det stadsmässiga i miljön.

Foto: Jansin & Hammarling
2022.05.10

Naturhusen i Karlstad

I en markanvisningstävling för bostäder i Karlstad har BAU tilldelats första pris för ett fint förtätningsprojekt i kvarteret Stockfallet. Projektet har fått namnet Naturhusen.

Stockfallet är en stadsdel i norra Karlstad. Bebyggelsen utgörs framför allt av bostadsområden med villor och radhus uppförda under 1970-talet. Vårt förslag innefattar  att komplettera området med cirka 21 radhus i bostadsrättsform och 5 punkthus med hyresrätter, där unga vuxna och småbarnsfamiljer är den främsta målgruppen. Ett av punkthusen är tänkt som trygghetsbostäder för personer över 65 år. Vi tror att mindre radhus och lägenheter är ett bra komplement till existerande bebyggelse i området. Med välplanerade bostäder kan vi erbjuda rimliga priser och låga driftkostnader, i kombination med hög standard. Till hållbarhetsaspekterna fogades även ekonomisk hållbarhet med ett startlån till vuxna vilket uppmärksammades positivt av kommunen.

Med huvudförutsättningarna att byggnaderna ska vara i trä och gestaltas som hus i natur har BAU funnit ett sätt att hitta gröna samband och siktlinjer som skapar gårdsrum i möte med skogen. Återskapad skogsmark och växtlighet, färgsättning och materialval har givit ett förslag som möter skogen utan tydliga gränser. I en sammanhållen variation med flerfamiljshus och radhus som utmärker sig i detaljer blir Naturhusen ett tillskott i området som växer fram.

Bild: Olov Eriksson, OEVIS

 

2022.05.06

Kvarteret Motorn är nominerat till Solna stads stadsmiljöpris!

Kvarteret Motorn är nominerat till Solna stads stadsmiljöpris!
Priset delas årligen ut av byggnadsnämnden i Solna och ges till en byggnad, anläggning eller annan åtgärd som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden.

BAUs projekt Kvarteret Motorn i Råsunda för JM, även kallat Råsunda 101, har nominerats till priset med motiveringen att ”projektet binder ihop Östervägen och Råsundavägen genom att skapa lokaler riktade mot båda, samt kopplingar mellan de två. Den viktiga korsningspunkten markeras också på ett tydligt sätt med en högre del som utformats med goda proportioner. Byggnaden knyter an till Råsundas klassiska stenstad med sina putsade fasader i rött och brunt”.

I kvarteret Motorn har BAU verkat för nytt liv i gamla kvarter. Kvarteret Motorn har genomgått en total omdaning där det befintliga kontorshuset rivits för att ersättas med ett nytt bostadskvarter. Gestaltningen har ett lite folkhemsromantiskt anslag med putsade fasader, sadeltak och en indragen takvåning mot Råsundavägen och Östervägen. Kvarteret är medvetet utformat med olika karaktär på byggnadskropparna, för att skapa variation och bryta upp skalan och formen på kvarteret. Taklinjen varieras för att skapa en än mer dynamisk upplevelse av kvarteret. Bottenvåningarna mot Råsundavägen och Östervägen har ett tydligt publikt innehåll, som annonseras genom stora skyltfönster mot gatorna, medan Charlottenburgsvägen och trappgränden i sydost är bostadsgator, med lokaler endast mot de större gatorna.

2022.02.15

Beslut om överdäckning av Solna station ger nya bostäder, förskola och arbetsplatser

BAU har i uppdrag för Fabege tagit fram ett förslag för utveckling av Solna stationsområdet som innebär att stadsdelarna Arenastaden, Råsunda och Hagalund kopplas samman genom att delar av järnvägsspåren däckas över.

Trafiken till Arenastaden flyttas till en ny gata som byggs utmed spåren, vilket möjliggör att Dalvägen kan sänkas och ansluta som gångstråk till det nya stationstorget. Samtidigt förstärks Solna station som viktig knutpunkt för kollektivtrafik, med enklare och effektivare gångflöden mellan pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar samt cykel- och gångtrafik.

Den första etappen möjliggör cirka 170 nya bostäder, förskola och LSS-boende och nya arbetsplatser. Med lokaler i bottenvåningen för caféer, restauranger och annan service skapas en tryggare och mer levande stadsmiljö i anslutning till ett nytt stationstorg vid Solna stations södra uppgång. Den första etappen möjliggör också den nya gatustrukturen med den nya gatan utmed järnvägsspåren och sänkningen av Dalvägen, som ansluter som gångstråk till det nya stationstorget.

Med kommunstyrelsen beslut om överdäckningen som fattades den 14 februari 2022 får nu byggnadsnämnden i Solna i uppdrag att planlägga den första etappen.

Bild: TMRW INTERNATIONAL
2022.01.13

BAU söker arkitekter och ingenjörer!

Är du en driven och engagerad arkitekt eller ingenjör som söker nya utmaningar? BAU är en ägarledd arkitektbyrå i Stockholm med cirka 70 medarbetare, huvudsakligen arkitekter och byggnadsingenjörer. Med flera nya uppdrag på ritbordet vill vi bli fler!

Din bakgrund
Du är utbildad arkitekt eller ingenjör med yrkeserfarenhet. Vi söker nya kollegor med intresse för bostadsprojekt, stadsutveckling eller kommersiella fastigheter. Vi ser gärna att din portfolio innehåller sådana referenser.

Vem är du?
Som person är du självgående, initiativtagande och drivande med ett stort arkitektoniskt engagemang. Du ska klara av att genomföra arbetsuppgifter både i grupp och självständigt.

Vilka är vi?
Våra uppdrag spänner mellan stadsutveckling, bostäder, handel, kontor, hotell och byggnadsförädling men också industri och offentliga byggnader. Vi är ett kunskapskontor – vi värderar kompetensutveckling högt, inte bara i form av utbildningar, föreläsningar och studiebesök utan också i en systematisk erfarenhetsåterföring mellan kollegor. På BAU jobbar vi i nära samarbeten inom kluster för de breda och varierande uppdragen, vilket gör att all erfarenhet är intressant och tas till vara. Vi är måna om att hjälpa varandra för att utvecklas tillsammans.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med inledande provanställning, på heltid. BAU har kollektivavtal (Innovationsavtalet, mellan Almega, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen). Tjänsten är placerad på kontoret i Stockholm.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Skicka din  ansökan innehållande CV, personligt brev och portfolio till . Vi ser gärna att du sänder den i utskrifts- eller nedladdningsbar version (pdf eller liknande).

Varmt välkommen med din ansökan!

Frågor?
Kontakta Peter Bäckström, vice vd och personalansvarig, 08-508 818 68 eller .

2021.12.20

Julhälsning från BAU!

Julhälsning från BAU, bilden föreställer julgran och snö i ett stadskvarter

Med en vintrig vision från vårt stadsutvecklingsprojekt i Haga Norra för Fabege önskar BAU alla vänner en god jul!

2021.11.03

SGBC Awards 2021: BAU med bland nominerade i två kategorier

Sweden Green Building Council uppmärksammar de aktörer som på ett utmärkt sätt visat på vilja, engagemang och långsiktighet i sitt hållbarhetsarbete genom Sweden Green Building Awards.

Syftet med priset är att betona att vi globalt står inför oerhört stora utmaningar för att hantera den pågående klimatkrisen. Bygg- och fastighetssektorn ansvarar för en betydande del av de negativa utsläppen men det är också allt fler som arbetar och verkar för en klimatneutral utveckling. I ny- och ombyggnad men också genom fastighetsförädling av det befintliga fastighetsbeståndet prioriteras hållbarhet med större tydlighet och med större verkan. Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council, lyfter i samband med att årets finalister presenteras att den positiva trenden att certifiera hela bestånd av fastigheter är en faktor som snabbar på omställningen ytterligare.

I byggbranschen gäller att åtaganden och samarbeten mellan flera aktörer ska till för att ett projekt ska kunna miljöcertifieras. Bland årets finalister finns BAU med i två av kategorierna. För Årets LEED-byggnad/projekt är BAU som lokal arkitekt tillsammans med Sauerbruch Hutton i uppdrag för Skanska Fastigheter med bland nominerade aktörer genom projektet Sthlm 01. I vårt samarbete med Stina Stjärnström Stockholm för Atrium Ljungberg finns vi med som finalister för den kommersiella delen i en större omvandling av Forumkvarteret i Uppsala för hållbarhet i en hel stadsmiljö genom kategorin Årets BREEAM-In-Use.

Den 30 november delas 2021 års priser ut.

Läs mer om tidigare vinnare, årets finalister och om evenemanget 2021 hos Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council arbetar varje dag för ett hållbart samhällsbyggande. Här är BAU medlem. Vi är företag och organisationer från hela landet som alla verkar med samma mål – att skapa en värld som främjar både människor och miljö och gröna områden att leva, arbeta och trivas i.

Foto: Tove Falk Olsson och Samuel Uneus
2021.10.26

Åke Sundvall tar medical co-working till Barkarbystaden

Bilden visar receptionen i barnsjukhuset Martina, Barkarbystadens kvarter 9

I ett stadsutvecklingsuppdrag för Åke Sundvall har BAU fått i uppgift att gestalta ett av de centrala kvarteren i Barkarbystaden som möjliggörs av den nya tunnelbanan. Tillsammans med beställaren utvecklar BAU en stark koppling mellan kvarter 7 och kvarter 9 – här formas ett stadskvarter som både i arkitektonisk karaktär och i innehåll blir ett landmärke. I kvarter 9 vid den östra tunnelbaneuppgången ges utrymme för verksamheter som främjar hållbar friskvård.

Första hyresgäst att intressera sig för lösningen är Barnsjukhuset Martina, en privat barnvårdgivare med vårdavtal med Region Stockholm. Vårdlokaler inom Barnsjukhuset Martinas regi finns på många geografiska platser i Stockholm varav Sophiahemmet är den största. Inom kvarteret i Barkarby där barnsjukhuset inryms i 2 500 kvm finns plats för ytterligare verksamheter för vård och hälsa; en medical co-working där hyresgäster i samma byggnad stärker varandra som goda grannar i samhällsfastigheter med centrala och tillgängliga lägen.

Utöver verksamheter för vård och hälsa planeras också för bostäder samt ett levande gatustråk med restauranger, caféer och närservice.

Läs mer om Åke Sundvall, kvarter 7 och 9 i Barkarstaden och Barnsjukhuset Martina här:
https://akesundvall.se/om-ake-sundvall/aktuellt/ake-sundvall-tar-medical-co-working-till-barkarbystaden/

 

2021.06.17

BAU söker byggnadsingenjörer!

Är du en engagerad och drivande byggnadsingenjör? BAU är en arkitektbyrå i Stockholm med cirka 70 medarbetare, huvudsakligen arkitekter och byggnadsingenjörer. Tillsammans kan vi ta oss an uppdrag som spänner över flera teknikområden inom det breda kundsegmentet och som involverar alla skeden. Nu behöver vi stärka vårt team.

Vilka är vi?
Vi är ett kunskapskontor – vi värderar kompetensutveckling högt, inte bara i form av utbildningar, kurser, seminarier, föreläsningar och studiebesök utan även erfarenhetsåterföring mellan kollegorna. Vi är måna om att hjälpa varandra för att utvecklas tillsammans. Vill du tillhöra ett ambitiöst gäng så varmt välkommen till BAU!

Din bakgrund
Du är utbildad byggnadsingenjör med minst två års yrkeserfarenhet. Vi vill att du har erfarenhet av 3d-projektering, gärna ArchiCad.

Dina personliga egenskaper
Som person vill vi att du ska vara självgående, initiativtagande och drivande. Du ska klara av att genomföra arbetsuppgifter både i grupp och självständigt.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med inledande provanställning, på heltid. BAU har kollektivavtal (Innovationsavtalet, mellan Almega, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen). Tjänsten är placerad på kontoret i Stockholm.

Tillträde den 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Skicka din ansökan innehållande CV, personligt brev och portfolio till , gärna redan under sommaren. Vi har som ambition att börja kalla till intervju under veckorna 27 och 28.

Varmt välkommen med din ansökan!

Frågor?
Kontakta Peter Bäckström, vice vd och personalansvarig, 08-508 818 68 eller .

 

2021.06.23

Padelcenter i Piteå

BAU har fått ett nytt, roligt uppdrag för en padelhall i Piteå. För GretaBo har vi ritat en idrottshall i form av en massivträkonstruktion med inbjudande glasade ytor. Sporten har på kort tid blivit väldigt populär och efterfrågan på banor är stor. I Piteå byggs en inomhusanläggning av stor kvalitet där verksamheten kan aktivera miljön vid Piteå universitet på fler sätt, tex med ett inbjudande café och en lounge – här blir hallen ett alternativ för sporten året om.

Du kan läsa mer om satsningen hos Piteå kommun: Nytt padelcenter på Berget i Piteå

2021.06.11

Husarkitektuppdraget för SFV Utrikes Moderna anläggningar tilldelas BAU

Statens fastighetsverk (SFV) har uppdraget att förvalta en del av statens fastighetsbestånd. De fastigheter SFV ansvarar för är sådana fastigheter som staten långsiktigt behöver för speciella ändamål och fastigheter med stora kulturhistoriska värden för vilka staten har ett särskilt ansvar. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar även svenska ambassader och residens i ett 60-tal länder och i sex världsdelar.

För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna har SFV upphandlat husarkitekter som generalkonsult. Arkitektens uppdrag är att försvara anläggningarnas långsiktiga värden, agera som bollplank till förvaltaren i frågor som rör den pågående förvaltningen och agera som samordnande konsult vad gäller A och andra discipliner. Fastigheterna; ambassadanläggningar, kanslier, chefsbostäder, personalbostäder, svenska institut m m är indelade i fyra grupper med olika inriktning.

Stina McKay, BAU arkitekter, har tilldelats uppdraget som husarkitekt SFV Utrikes med fokus på modernare anläggningar uppförda av SFV varav vissa har ännu aktiva ursprungsarkitekter.

I fastighetsgrupp moderna anläggningar ingår: Berlin, Washington, Santiago, Dar es Salaam, Pretoria, Tokyo, Seoul, Ottawa, Guatemala city, Mexico city, Havanna, Brasilia, Bogotá, Lima.
BAU har tidigare haft uppdraget för bland annat Tokyo, Washington och Ottawa.

”Jag tackar för det stora förtroendet att få arbeta med några av Sveriges intressantaste byggnader runt om i världen. Dessa byggnader har många en unik tillblivelsehistoria, högt symbolvärde och del av Sverigebilden internationellt nu och i framtiden.”, säger Stina McKay, BAU

I Stinas konsultgrupp ingår dessutom: Projekteringsledare Jonas Larsson (Hedström & Taube), Konstruktör Petra Källered (Looström), Landskapsarkitekt Åsa Wilke (Wi landskap), Antikvarie Johan Rittsél (AIX), Inredningsarkitekt Sara Helder (Wingårdhs), Konservator Tove Nyhlén (Tyréns), Brandkonsult Anders Karlsson (Brandkonsulten AB), VVS-konsult Magnus Forshällen (Incoord) samt Elkonsult Hans Johansson (Electro Engineering AB).

Foto: Anneli Nygårds
2021.06.09

Skellefteå växer!

I centrala Skellefteå pågår planeringsarbetet för fullt. Kulturhuset Sara är under uppförande och i angränsande kvarter planeras för bostadsförtätningar i den stad som nu med nya arbetstillfällen är på stark tillväxt

För kvarteret Kapella är detaljplanen för HSBs projekt Guldläge antagen. En högre byggnadsvolym i 12 våningar ligger indragen mot gården. Mot gatan är byggnaderna i en trevåningsskala som korresponderar med den traditionella kvartersstukturen i Skellefteå. Kvarteret är uppdelat i två byggnadsvolymer men länkas samman med en låg del som innehåller gemensamhetslokal för de boende. Mot busstationen i norr möter en byggnadskropp i tre våningar en indragen del som är i fem våningar och som med sin volym mildrar kontrasten till punkthuset höjd. Bostäderna på det indragna våningsplanet får stora terrasser som en extra bostadskvalitét.

Gården ligger skyddad och upplyft. Mot Repslagargränd öppnar en trappförbindelse kvarteret och släpper in kvällssolen. En portik mot norr ger en tillgänglig förbindelse till gården för gående och cyklister. På gården finns också en lekplats, sittplats med pergola och ett växthus för de boende. Upphöjda planteringsytor och häckar skiljer de privata uteplatserna från de gemensamma ytorna, spaljéer ger underlag för klätterväxter och en grön vägg mot öster. En lokal placeras strategiskt på hörnan av kvarteret med entré ut mot Södra Järnvägsgatan.

Eskil Olsson och Anton Rathsman på BAU är ansvariga för projektet. De berättar hur de har valt att hålla samman kvarteret visuellt med tydliga materialval – det robusta teglet är inte bara ett hållbart material utan också kräver mindre underhåll över tid. Teglet de föreslagit är i två kulörer, ett ljust sandfärgat och ett lite mörkare med en större spridning i kulörerna från sandfärger till bruna toner. Fönster, portar och plåtdetaljer i chokladbrunt bildar en fin kontrast till teglet. De lägre byggnadskropparna mot gatan utförs i det mörkare teglet med inslag av ljust tegel i fönsterbröstningarna, medan de indragna högre huskropparna utförs i det ljusa teglet med inslag av mönstermurning kring fönster. Delar av bottenvåningen får utdragna skift och ger ett rustikt uttryck. Eskil påpekar också att det är en fördel ur dagsljussynpunkt att ljusa fasader reflekterar ned mer dagsljus till omgivande bebyggelse och inom kvarteret. Taken är i plåt och klädda med solceller som försörjer fastigheten med el till de gemensamma utrymmena.

HSB räknar med säljstart i Guldläge under hösten 2021 och Mattias Lundström, vd för HSB norr säjer att intresset för att bo här är stort! Läs mer om HSBs nyhet här: nyaprojekt.se