Timber on Top!

Timber On Top – BAU medverkar i ett projekt om förtätning och förlängd livslängd för flexibelt nyttjande av befintliga byggnader med hjälp av på/vidbyggnader med återanvändbara biobaserade prefabricerade byggsystem.

Projektet bedrivs som ett samverkansprojekt mellan stadsplanerare, fastighetsförvaltare, byggherrar, konsulter, arkitekter, byggsystemleverantörer och byggentreprenörer samt med stöd från akademi och institut. Genom att samla kunskap och erfarenheter från planerade, pågående och slutförda projekt ur ett flertal aktörers perspektiv ska en Best Practice guide utformas och testas under projektets gång. Under projektets gång kommer också ett antal delstudier kring olika tekniska system, affärsmodeller och brukarmedverkan att genomföras. BAU deltar i projektets etapp 2.

Etapp 1 syftade till att skapa ramverk och utgångsläge för hur påbyggnader/vidbyggnader blir flexibla och cirkulära genom att beskriva hinder och möjligheter för biobaserade prefabricerade byggsystem. Arbetet fortsätter i etapp 2 där målsättningen är att bidra till kunskapsöverföring mellan olika projekt och aktörer samt en skriftlig Best Practice Guide som slutresultat.

Läs mer på: timberontop.se 

Bild: Timber On Top