Timber on Top!

Timber On Top – BAU medverkar i ett projekt om förtätning och förlängd livslängd för flexibelt nyttjande av befintliga byggnader med hjälp av på/vidbyggnader med återanvändbara biobaserade prefabricerade byggsystem.

Ett samverkansprojekt mellan stadsplanerare, fastighetsförvaltare, byggherrar, konsulter, arkitekter, byggsystemleverantörer och byggentreprenörer samt med stöd från akademi och institut blev till projektet Timber on Top. Genom att samla kunskap och erfarenheter från planerade, pågående och slutförda projekt ur ett flertal aktörers perspektiv gjordes en Best Practice guide. Under projektets gång presenterades dessutom ett antal delstudier kring olika tekniska system, affärsmodeller och brukarmedverkan att genomföras.

BAU har deltagit i projektets etapp 2.

Etapp 1 syftade till att skapa ramverk och utgångsläge för hur påbyggnader/vidbyggnader blir flexibla och cirkulära genom att beskriva hinder och möjligheter för biobaserade prefabricerade byggsystem. Etapp 2 fokuserade på kunskapsöverföring mellan olika projekt och aktörer samt den skriftliga Best Practice Guiden som slutresultat.

Nu är rapporten färdig! Du hittar den här:
https://timberontop.se/media/q3cozx3r/tot_rapport_220707.pdf

Läs också mer på: timberontop.se 

Bild: Timber On Top