Stångholmen

ÅR
2017–
UPPDRAGSGIVARE
Olov Lindgren m.fl. fastighetsägare
ADRESS
Kv. Stångholmen och Bäverholmen, Stångholmsbacken, Vårberg
PROJEKTSTATUS
Planskede

En ny årsring av bebyggelse i mänsklig skala förstärker de befintliga kvaliteterna i området och ger tillägg som tidigare saknats! Som en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen – där fler bostäder, byggnader för lärande, mer närservice och mötesplatser utvecklar området med social hållbarhet i fokus – har BAU ritat en grupp bostadshus som i sig tillför området saknade kvaliteter. Här kommer ett tillägg i form av en gestaltad livsmiljö som tar fäste i de goda, gröna kvaliteterna i området, binder ihop de karaktärsfulla volymerna och visar framåt.

Fler bostäder i stadsdelen ger ett underlag för bättre service, det är en av grundförutsättningarna för förtätningen. Ändrad trafikföring där de breda matargatorna snävas in och befolkas är en annan målsättning för programmet som berör hela området Skärholmen, Sätra och Bredäng. Planeringsprincipen med hus i park, placerade efter topografin i det sörmländska landskapet med bevarade klipphällar och grönstruktur är en av de kvaliteterna som ska behållas. Här i mötet mellan befintliga lamellhus och punkthus har de tillkommande byggnaderna i BAUs projekt sin utgångspunkt.

Gaturum

De befintliga lamellhusen kompletteras med tre nya bostadshus som formar det nya gaturummet, samtidigt som de ger befintliga gårdsrum en tydligare omslutande form. De befintliga punkthusen kompletteras i sin tur med sex nya punkthus. Mellan dessa placeras radhus längs med vägen för att skapa en tydligare gatumiljö, variation och sekvens längs Stångholmsbacken.

Tegel med variation

Varje hus utformas som en sammanhållen tegelvolym där den bearbetade sockeln tillåts skilja ut sig med en mer taktil och tredimensionell utformning. Sinsemellan ges byggnaderna en variation i fasad genom att omfattningar kring fönster och entréer, bröstningar och takfot mönstermuras på olika sätt. Tegelkulörer i varma jordfärger harmoniserar mellan de olika byggnaderna men ger ändå en sammanhållen karaktär. De strama byggnadsvolymerna avslutas uppåt med en markerad takfot murad eller ett krön i tegel som tar upp sockelns rusticerande karaktär och refererar till de befintliga byggnadernas takavslut.

I kvarteren Stångholmen och Bäverholmen förvandlas områdets återvändsgränd och överstora parkering till en förtätning med bostäder som tillför det senmodernistiska området en egen årsring och samtidigt respekterar det karaktäristiska, befintliga planmönstret på ett sätt som är hållbart över tid.