Stångholmen

ÅR
2017–
UPPDRAGSGIVARE
Olov Lindgren
ADRESS
Kv. Stångholmen och Bäverholmen, Stångholmsbacken, Vårberg
PROJEKTSTATUS
Pågående

En ny årsring av bebyggelse förstärker de befintliga kvaliteterna kring Stångholmsbacken genom tillägg som tidigare saknats! Som en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen – där fler bostäder, byggnader för lärande, mer närservice och mötesplatser utvecklar området med social hållbarhet i fokus – har BAU ritat en grupp bostadshus som tillför nu saknade kvalitéer samtidigt som de kompletterar den befintliga bebyggelsen. Genom en anpassad bebyggelse som trappar ner mot Stångholmsbacken, öppnar upp sig i gatunivån och på ett respektfullt sätt kompletterar den befintliga 60-talsbebyggelsen tillförs en årsring i mer mänsklig skala. Arkitekturen tar tillvara på de gröna kvalitéerna i och med en anpassning till det kuperade landskapet. Tilläggen bidrar till en gestaltad livsmiljö som förstärker de redan goda kvalitéerna samt tillför ökad trygghet och vackra, hållbara bostadshus. 

Gaturum

Fler bostäder i stadsdelen ger ett underlag för bättre service, det är en av grundförutsättningarna för förtätningen. De numera breda matargatorna snävas av och befolkas vilket är en målsättning för programmet som berör hela området Skärholmen, Sätra och Bredäng. Planeringsprincipen med hus i park, placerade efter topografin i det sörmländska landskapet med bevarade klipphällar och grönstruktur är en av de kvaliteterna som behålles vid de nya tilläggen längs Stångholmsbacken.

Inom Kv stångholmen 2 & 3, i mötet mellan befintliga lamellhus och nya punkthus har de tillkommande byggnaderna i BAUs projekt sin utgångspunkt. I de befintliga lamellhusen från 60-talet planeras en respektfull ROT-renovering av totalt 70 st lägenheter 4 st befintliga lamellhus, tillhörande en rejäl omdaning av de numera till stor del asfalterade ytorna som omger husen. De befintliga lamellhusen kompletteras med tre nya bostadshus som formar det nya gaturummet, samtidigt som de ger befintliga gårdsrum en tydligare omslutande form.

I Kv Bäverholmen möter nybyggnationen om totalt 70 lägenheter genom småskaliga uteplatser med en nära koppling mellan radhus och gata, vilket i söder övergår i en gårdsmiljö i två nivåer. De två tillhörande punkthusen placeras enl. samma princip som de befintliga. Längs med Stångholmsbacken skapar variationen mellan radhus och punkthus en tydligare gatumiljö, variation och sekvens längs Stångholmsbacken.

Tegel med variation

Varje hus utformas som en sammanhållen tegelvolym där den bearbetade sockeln tillåts skilja ut sig med en mer taktil och tredimensionell utformning. Sinsemellan ges byggnaderna en variation i fasad genom att omfattningar kring fönster och entréer, bröstningar och takfot mönstermuras på olika sätt. Tegelkulörer i varma jordfärger harmoniserar mellan de olika byggnaderna men ger ändå en sammanhållen karaktär. De strama byggnadsvolymerna avslutas uppåt med en markerad takfot murad eller ett krön i tegel som tar upp sockelns rusticerande karaktär och refererar till de befintliga byggnadernas takavslut.

I kvarteren Stångholmen och Bäverholmen förvandlas områdets återvändsgränd och överstora parkering till en förtätning med bostäder som tillför det senmodernistiska området en egen årsring och samtidigt respekterar det karaktäristiska, befintliga planmönstret på ett sätt som är hållbart över tid.

Bild: OEViS