Farao

ÅR
2017–
UPPDRAGSGIVARE
Fabege
ADRESS
Arenastaden, Solna
PROJEKTSTATUS
Pågående

I stadsutvecklingsområdet Arenastaden har BAU uppdraget att utforma bostadsbebyggelse i kv. Farao m.fl. som kompletterar den påbörjade utvecklingen av det tidigare industriområdet till en blandad och förtätad stadsdel. Med kvarteren får området sitt hittills största tillskott av bostäder.

Den attraktiva platsen

I dalgången mellan Råsunda, Hagalund och Frösunda kan en tätare bebyggelse med högre volymer ges plats utan att påverka stadens silhuett på avstånd. Här kan också den förtätade miljön ge Solna stadsmässiga kvaliteter som inte är på fordonstrafikens villkor. Det strategiska kollektivtrafikläget är en av Arenastadens attraktiva fördelar. Gång- och cykeltrafik förenklas av nya strukturer inom området; dels i förändrad trafikföring genom det angränsande kvarteret Kairo och dels genom satsningar på ny tunnelbanelinje och förbättrad omstigning mellan buss- och pendeltågstrafik vid Solna station. Närheten till verksamheter-, handel- och evenemang ger de boende en mycket levande stadsmiljö i kvarterets direkta omgivning.

Bostäder i stadsmiljö

Den befintliga kontors- och industribebyggelsen rivs. En för Arenastaden ny typ av miljö möjliggörs därmed med bostäder som vänder sig mot Dalvägens lägre och öppna karaktär och kopplar an till det uppväxta bostadsområdet i Råsunda. Genom att tydligt förhålla sig till de befintliga stora strukturerna i området: spårområdets megastruktur, höjderna i det befintliga verksamhets-, handels- och evenemangsområdet men också till det gröna parkrummet som kopplar till rekreationsområdena vid Råsundasjön utformas bostäderna till en attraktiv miljö. För optimal dagsljustillgång får bostäderna ett begränsat djup och öppna planlösningar. I kvarteren ges plats för en av områdets tillkommande förskolor. Här inryms också LSS-boende som komplement till det utbud med flera upplåtelseformer som möjliggörs. En av förutsättningarna för lägenheterna har varit att en fjärdedel ska vara i en storlek på 4 RoK eller större för att möta ett behov som saknats i den här delen av Solna.