Kairo

ÅR
2017–
UPPDRAGSGIVARE
Fabege
ADRESS
Arenastaden, Solna
PROJEKTSTATUS
Pågående

I kvarteret Kairo får Arenastaden en varierad utformning och användning som kompletterar den attraktiva evenemangs- och handelsplatsen vid Friends Arena och Mall of Scandinavia.

BAU utformar bebyggelse och allmänna platser i den södra delen Arenastaden. Här får Arenastaden sin entré och med en blandad användning tillförs stadsmässiga värden som gör området till en nyckel i vidareutvecklingen av Arenastaden. Med en ny, navigerbar struktur kopplas befintliga och tidigare saknade flöden inom och genom området till den omgivande strukturen.

Flöden

Utformningen är avgörande för hur mötet mellan omgivningen och inom Arenastaden sker. Här kopplas Råsunda via parkrummet på västra sidan Dalvägen till ny bebyggelse i öster samtidigt som stråk för fotgängare skapas från pendeltågsstation och tvärbana i söder till handels- och evenemangsområdet. Området får en tunnelbanestation mitt i och intill det nya stora gångstråket på Dalvägen som möjliggjorts genom omstyrda trafikflöden för fordonstrafik till infartsväg utmed spårområdet.
Den gemensamma planen, i samarbete med Fabege, Skanska och Solna stad, resulterar i en förbättrad stationsmiljö.

Stadsmiljö

Arenastaden är de stora skalornas stadsdel med sin arena, Mall of Sandinavia, höga kontorshus och spårområdet. Med den nya utformningen läker den tillkommande bebyggelsen ihop volymskillnader genom att trappa från högre höjder mot spårområdet till lägre mot parken och Råsunda. Gaturum och allmänna platser utformas så att de publika verksamheterna annonseras i stadsmiljön och aktiverar de noder vi rör oss mellan. Ytorna mellan byggnaderna utformas som ett gemensamt golv med sammanhållen karaktär. Entréplan utformas för att medge maximalt med lokaler. Bottenvåningarna i kontorskvarteren får dubbelt våningsmotiv i sockelpartiet vilket skapar en proportionerlig bas till de höga volymerna. Den nya strukturen ger hela stadsutvecklingsområdet en navigerbar nivå i ögonhöjd och ger ett attraktivt gaturum.

Platser och gaturum

Inom kvarteret finns platser i lä på södervända ytor för dagbefolkningen. De allmänna platserna och bostadsgården har gestaltats av landskapsarkitekterna Kragh & Berglund. På strategiska platser längs Dalvägens front mot parkrummet, intill gatukorsningar, breddas gångbanorna och hushörnor dras tillbaka vilket öppnar för mötes- och sittplatser, uteserveringar osv. Dessa platser markerar stråk, korsningar och noder för ett attraktivt och levande stadsrum. Pyramidvägens södra del blir en gångtrafikvänlig plats att mötas och vistas på.

Fasader och variation

Den storskaliga miljön hanteras också arkitektoniskt för att ge området ett läsbart, stadsmässigt uttryck. De stora kvarteren delas upp i olika höjder och volymer men också med en varierad och intressant fasadutformning där material- och kulörbyten och varierade fönsterformer markerar skillnader mellan huskropparna. Byggnaderna ges ett släktskap men med egna personligheter och fasader i material som bronsartad metall, terrazzo, ljust tegel och entréer med trädetaljer. Gestaltningen utformas för hållbarhet i materialval men också för uppskattning över tid. Som blandstad ska södra delen av Arenastaden tåla slitage men också bli en trygg och attraktiv miljö där tillfälliga besökare och de arbetande trivs men också en plats där Arenastadens nya, fast boende befolkning stolt ska känna sig hemma.