Kungsbacka sporthall

ÅR
2019–
UPPDRAGSGIVARE
Nystad Stadsutveckling
ADRESS
Läraregatan, Kungsbacka
PROJEKTSTATUS
Pågående
KONTAKT

Det nya tillskottet i Kungsbacka sportcenter andas enkelhet i volym och material. De två nya idrottshallarna avtecknar sig som två större, ganska slutna volymer sammanlänkande av en
glasad mittkropp med delade utrymmen som entré, omklädning och café vid evenemang.

Idrottshallarna utförs med stomme och fasad av trä, vilket för hallarnas interiör ger en behaglig miljö, god akustik och också är hållbart i materialanvändning. Exteriört kläs hallarna med storskalig träpanel målad i mättade färger och entrévolymerna har mestadels glasfasad vilket bidrar till att  sporthallen blir en god granne i en omgivning där gestaltningsambitionerna successivt har lyfts.

Söder om sporthallen byggs det nya badhuset och intill en idrottspark som kommer göra detta till en plats där många Kungsbackabor vistas och samlas. Väster om sporthallen planeras för en ny skola som ytterligare kommer att bidra till en omhändertagen närmiljö. Gestaltningsprincipen där de konstruktiva och funktionella materialen är det som man också ser genomsyrar interiören. I entrévolymen har bottenplattans betong slipats så att aggregaten syns, vilket ger en effekt likt terrazzo, och förseglas till ett funktionellt lättstädat golv. Innerväggarna mot det interiöra huvudstråket utförs i massivträ. Nedpendlat innertak används bara som undantag, där  rumsakustiken så kräver. Annars är installationer såsom ventilationskanaler och elstegar fullt synliga i tak. Där innertak används föreslås omålade träullsplattor. Sporthallens aktiviteter bidrar till liv och mångfald i det offentliga rummet genom valda större glaspartier som ger viss insyn i hallarna utan att störa aktiviteterna som pågår. I entrévolymen är andelen glas mycket högre, vilket inte bara ger insyn från park och från förbipasserande, men det ger också utblick från sporthallens besökare som under matchpauser kan ta en fika i serveringen och blicka ut över parken intill. Kvällstid bidrar andelen glas även till ökad trygghet för gående och cyklister och kunskap om  byggnadens verksamhet.