Kista Connect

ÅR
2016
UPPDRAGSGIVARE
Klövern AB
ADRESS
Kista
PROJEKTSTATUS
Tävling

Med Kista Connect ser vi möjligheten till en nystart för Kista. En chans att med dagens verktyg för arkitektur och stadsbyggnad skapa en miljö som för människor samman, idag så väl som imorgon och vidare mot framtiden. Let’s connect!

Med utgångspunkt i det parallella uppdraget att, för Klöverns räkning, utforma tre bostadskvarter i Kista tar sig förslaget Kista Connect an de utmaningar som den framväxande staden ställs inför, både på granskapsnivå så väl som på övergripande strukturnivå.

Kista har utvecklats från en stadsdel som, i huvudsak, byggts kring kontor och arbetsplatsen som funktion till att nu utvecklas som en mångfunktionell blandstad där arbetsplatser, bostäder, handel och aktiviteter blandas. Den robusta kvartersstruktur som Kista bygger på lämpar sig väl för den omvandlingen men nya krav ställs på de offentliga rummen. Nya lager av användning och upplevelser samt nya sätt att röra sig genom staden tar Strukturplan 2000 till Strukturplan 2.0.

Sociala stråk

På strukturnivå introducerar förslaget två gröna, sociala stråk som löper genom staden i sydost-och nordväst- samt sydväst- och nordostlig riktning. De knyter staden till de omkringliggande rekreationsområdena samtidigt som de utgör ett aktivitetsskapande vardagsrum i de offentliga stadsrummen, fyllda med funktioner alltifrån sport och lek, till samtal och odling. Utöver sin funktion som aktivitetsskapande utgör stråken även biotopbryggor samt ger möjlighet att ta tillvara på dagvatten.

Nya bostadskvarter

Vid de två axlarnas skärningspunkt skapas tre nya bostadskvarter. De kännetecknas av tydliga, stadsmässiga uttryck mot gaturummen samt porösa, undulerande och lekfulla fasader gentemot kvartersgårdarna. Gårdar som även öppnas mot de sociala stråken för att ge in- och utblick samt skapa smitvägar och på så vis låter gårdslivet sippra ut i stadsrummet. Gårdarnas gröna golv växer upp längs med terrasser och balkonger mot taken som även de blir tillgängliga uterum.

Bostäderna utformas utefter en flexibel modulindelning vilket gör det möjligt att ändra fördelningen i bostadsbeståndet även efter det att byggnaderna uppförts. Inledningsvis föreslås en mix av varierade bostadstypologier som ger området en blandad karaktär och skapar möten över ålders- och inkomstgränser.

Aktiva stadsrum

Kvarterens bottenvåningar programmeras för att stödja idén om aktiv användning av gaturummen. Lokaler för butiker och restauranger växlas med förskola och föreningslokaler samt lokaler för ateljéverksamhet samt gemensamhetsytor för de boende.