Kista Strukturplan

ÅR
1999–2001
UPPDRAGSGIVARE
Stockholms Stadsbyggnadskontor
ADRESS
Kista
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Förslag till aktivitets- och rumsstrukturerande insatser, med samordning av projektinsatser, för att skapa ett mer intressant och långsiktigt mer attraktivt Kista som integrerad stadsbildning.  BAU har utfört skissunderlag till Strukturplan för Kista arbetsområde som antogs i stadsbyggnadsnämden i december 2001.

Utöver strukturplanen som BAU tog fram för Stockholms stad så illustrerades även dokumentet Kistavisionen. Visionen stakade ut idéer om mötesplatser och insatser för att skapa stadsliv som successivt förverkligas ännu idag – och egentligen är omvandlingen fortfarande i sin linda. Integration mellan stadsdelar, funktionellt uppdelade efter ABC-principen i 70-talets planering, var en stark drivkraft i strukturplanen. Ett öppet gatunätverk visade sig vara en av huvudpunkterna, både för integration och för att lösa flaskhalsar i trafiken. Förslag till ny bebyggelse för kontor, men även för bostäder och utbildning skulle med öppna, publikvända bottenvåningar skapa ett rikare urbant liv i Kista.